16-åring­ar in­te mog­na för kör­kort

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Sänk ål­dern för kör­kort för bil” (30/3).

TRA­FIK. Det finns en an­led­ning till var­för kör­korts­ål­dern in­te är 16 år i Sve­ri­ge. Mog­na­den. Man kan som 16-åring kö­pa en A-trak­tor istäl­let för mo­ped, då sit­ter man skyd­dad från tra­fik, vä­der och vind. Man får all­tid igen peng­ar­na när man säl­jer den, så där sprack din öns­kan om rik­tigt kör­kort.

Da­gens tra­fik krä­ver myc­ket av en bil­fö­ra­re. En 16-åring har in­te den kun­ska­pen el­ler mog­na­den, där­av upp­kom kör­kort för A-trak­torn på grund av dess spär­ra­de has­tig­het. Även om vis­sa ma­ni­pu­le­rar des­sa spär­rar.

Dock ser man många äld­re i tra­fi­ken vars ”bäst fö­re dag” gått ut då de stop­par upp tra­fi­ken och där­av ska­par in­ci­den­ter.

An­ser att det är dags för Tra­fik­ver­ket att in­rät­ta eg­na fi­li­a­ler dit man skall vän­da sig ef­ter 75 års ål­der för stor läkar­kon­troll, syn­kon­troll samt tes­tas i tra­fik­kun­skap för att få be­hål­la sitt kör­kort.

HAR MAN IN­TE rätt tra­fik­kun­skap el­ler ser då­ligt skall man in­te kö­ra bil i da­gens stres­si­ga tem­po där det krävs att man hål­ler an­pas­sad has­tig­het och kan ta snab­ba be­slut.

Jag har över 285 000 prick­fria mil samt 42 år. Jag kän­ner av vil­ka si­tu­a­tio­ner jag kla­rar säm­re och und­vi­ker rus­nings­ti­der när tra­fi­ken är in­ten­siv. Jag hål­ler mig upp­da­te­rad på vil­ka nya regler som gäl­ler var­je ny­år. Men und­rar hur olika äld­re ens tillåts att fram­fö­ra sitt for­don då de lig­ger i 50 när det är 70/80 el­ler ving­lar när de kör i ci­ty vil­ket ty­der på syn­fel.

PO­LI­SER FINNS DET få av på grund Eli­as­sons om­struk­tu­re­ring av po­li­sen.

Där­av an­ser jag att en stat­lig kon­troll som in­te som i dag kan ma­ni­pu­le­ras av sin hus­lä­ka­re bor­de in­fö­ras för att sä­ker­stäl­la tra­fi­ken i fram­ti­den.

Ben­jo

Bild: TOMAS ONEBORG/SVD/TT

UNG FÖ­RA­RE. Da­gens tra­fik krä­ver myc­ket av en bil­fö­ra­re. En 16-åring har in­te den kun­ska­pen el­ler mog­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.