Kanske in­te så ge­nom­tänkt...

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Björn Lind Hal­lands bild­nings­för­bund

FAL­KEN­BERG. Den 22 mars kun­de vi i Ra­dio Hal­land hö­ra hur Eve­li­na Matts­son på Stu­di­e­främ­jan­det be­rät­tar om hur kom­mu­nens ned­skär­ning av bi­dra­gen till stu­di­e­för­bun­den slår mot unga mu­si­ker i Fal­ken­berg. Sam­ti­digt som kom­mu­nen i sin fi­na tid­ning Fram­tid Fal­ken­berg be­rät­tar om be­kym­ren med verk­sam­he­ter för ung­do­mar mel­lan 16 och 20 år så mins­kar kom­mu­nen det eko­no­mis­ka stö­det med 30 pro­cent till dem som står för just så­da­na ak­ti­vi­te­ter. Se­nast vi räk­na­de var det 180 olika för­e­ning­ar el­ler grup­per som fick stöd och hjälp av stu­di­e­för­bun­den i Fal­ken­berg. Och då är in­te id­rotts­för­e­ning­ar­na med­räk­na­de.

Sta­ten ger bi­drag till stu­di­e­för­bun­den för att de, ge­nom sin verk­sam­het och sitt stöd till för­e­nings­li­vet, ska stär­ka de­mo­kra­tin, öka män­ni­skors möj­lig­he­ter att på­ver­ka sin livs­si­tu­a­tion, hö­ja bild­nings- och ut­bild­ningsni­vån och öka del­ak­tig­he­ten i kul­tur­li­vet. Stu­di­e­för­bun­den har med sig cir­ka 5 mil­jo­ner kro­nor i stat­li­ga bi­drag var­je år till sin verk­sam­het i Fal­ken­berg. När kom­mu­nen så kraf­tigt skär ned sitt bi­drag kom­mer ock­så Fal­ken­bergs an­del av de stat­li­ga bi­dra­gen att mins­ka.

Så för­u­tom den direkta ef­fek­ten som Eve­li­na från Stu­di­e­främ­jan­det be­rät­tat om – att det blir mind­re av just det som kom­mu­nen ef­ter­ly­ser för ung­do­mar­na i Fal­ken­berg – så in­ne­bär ned­skär­nings­be­slu­tet att Fal­ken­berg kom­mer att bli li­te sva­ga­re på det som bru­kar be­näm­nas so­ci­al håll­bar­het. Kanske ett in­te så ge­nom­tänkt be­slut om ned­skär­ning­ar?

Bild: JUREK HOLZER/SVD/TT

BILD: JANERIK HEN­RIKS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.