Bil­förakt ho­tar lands­byg­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Lennart Bengts­son Bil­front

LANDSBYGD. Det är ba­ra löj­ligt att hö­ra de olika pol­tis­ka par­ti­er­na låt­sas att för­sva­ra lands­byg­den. Så länge man har det för­akt för vårt vik­ti­gas­te trans­port­me­del bi­len med mer och mer re­strik­tio­ner. Ja då kom­mer möj­lig­he­ten till att bo på lands­byg­den sak­ta att dö ut till för­mån för den hy­ste­ris­ka för­tät­nings­i­vern som rå­der i dag.

Var­je gång det­ta äm­ne dy­ker upp om lands­bygds­po­li­tiks å tja­tas det ba­ra om des­sa bred­band. Ska folk på lands­byg­den sit­ta där med si­na bred­band ut­an möj­lig­het att fy­siskt för­flyt­ta sig med de av­stånd som er­fordras om man bor på lands­byg­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.