Berg­gren (S) vill an­stäl­la an­tik­va­rie

FÖRTÄTNING: VILL BE­VA­RA FLER OM­RÅ­DEN I STA­DEN

Hallands Nyheter - - Varberg - Re­bec­ka Kvint 010-471 53 69 ∙ re­bec­ka.kvint@hn.se

Nu får det va­ra nog av riv­ning­ar och fan­ta­si­lös förtätning, tyc­ker Lin­da Berg­gren (S). Hon hop­pas att en kom­mu­nan­tik­va­rie ska kun­na gö­ra skill­nad.

I många kom­mu­ner finns en kom­mun- el­ler stads­an­tik­va­rie, men in­te i Var­berg. Istäl­let an­li­tas Kul­turmil­jö Hal­land när det kom­mer till frå­gor som rör för­änd­ring­ar i kul­turmil­jö­er. Men de­ras ord väger många gång­er lätt när de ställs mot be­ho­vet av fler bo­stä­der.

Det här re­a­ge­rar Lin­da Berg­gren (S) mot. Hon fö­reslog re­dan för ett år se­dan att hen­nes nämnd, kul­turoch fri­tids­nämn­den, skul­le få ett stör­re upp­drag när det kom­mer till be­va­ran­de­frå­gor. Men full­mäk­ti­ge tyck­te an­norlun­da och av Berg­grens öns­ka­de skriv­ning i nämn­dreg­le­men­tet bi­dde det ba­ra en tum­me­tott.

NU HAR LIN­DA Berg­gren läm­nat in en mo­tion där hon föreslår att kom­mu­nen an­stäl­ler en kom­mu­nan­tik­va­rie. Upp­rin­nel­sen till för­sla­get är pla­ner­na för kvar­te­ret Mal­men och Char­leshill, där ett de­talj­plan e för slagskis­sa ren­riv­ning av he­la kvar­te­ret och helt ny be­byg­gel­se.

De­talj­plan e för­sla­get ska­pa­de dis­kus­sion i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, om huruvi­da det var för sent att op­po­ne­ra sig när för­sla­get nått sam­råds­sta­di­et el­ler in­te.

– Lop­pet kan ju in­te va­ra kört när för­sla­get ska ut på sam­råd. I så fall är ju sam­rå­det ba­ra en chi­mär, menar Lin­da Berg­gren.

Dis­kus­sio­nen fick hen­ne att skri­va mo­tio­nen.

– Om vi ha­de en kom­mu­nan­tik­va­rie skul­le den ex­per­ti­sen kun­na kom­ma in i ett ti­di­ga­re ske­de än den gör nu. Den per­so­nen skul­le kun­na fö­re­dra ären­den för po­li­ti­ker­na och del­ta i de­talj­plan ear­be­tet re­dan f rån­bör­jan.

LIN­DA BERG­GREN TYC­KER att för­tät­ning­en sker ut­an ur­skilj­ning och ut­an kre­a­ti­vi­tet.

– Jag tyc­ker ock­så att vi mås­te för­tä­ta och att man mås­te off­ra en del hus för att kun­na be­va­ra and­ra. Och jag för­står att bygg­nads­nämn­den är i en kni­vig si­tu­a­tion. De ska till­ska­pa bo­stä­der. Men de ska fak­tiskt ock­så föl­ja plan- och bygg­la­gens krav om att be­va­ra kul­tur­vär­den.

Lin­da Berg­gren de­lar in­te den håll­ning som gäl­ler just nu – att det är sta­den in­nan­för vall­ga­tor­na som äger upp­gif­ten att be­va­ra Var­berg som en my­sig små­stad. Hon tyc­ker att fler om­rå­den i stan ska be­va­ras och att sta­dens års­ring­ar ska sy­nas.

Riv­ning­ar­na av bil­li­ga hy­res­rät­ter och vad det gör med stans mix av män­ni­skor är yt­ter­li­ga­re ett pro­blem, som hon ser det.

Lin­da Berg­gren ef­ter­ly­ser ock­så ett sam­tal om vil­ken typ av förtätning som ska gäl­la:

– Man kan byg­ga ett hy­per­mo­dernt hus bred­vid ett gam­malt, men hål­la sam­ma ska­la och pro­por­tio­ner. Vi ska bli en kre­a­tiv mitt­punkt, då får vi se till att va­ra kre­a­ti­va ock­så. Men visst hand­lar det­ta ock­så om ägan­de­rät­ten? Är det du och al­la and­ra som ska be­stäm­ma vad jag gör på min mark?

– Ja, så kan man ju tyc­ka. Men vad ska­pas det då för mil­jö­er? Då kan ju du byg­ga en be­tong­bun­ker och en an­nan ett li­la hus bred­vid. Vad är det vi vill se när vi åker på se­mes­ter? Jo, vi gil­lar att se gam­la in­tak­ta stads­kär­nor. Sta­den är ju vårt ge­men­sam­ma var­dags­rum.

LIN­DA BERG­GREN SÄ­GER att hon upp­le­ver en sväng­ning i det po­li­tis­ka sam­ta­let. I dag kän­ner hon med­håll och för­stå­el­se från fler än hon gjort ti­di­ga­re.

Par­ti­kam­ra­ten Lennart Jo­hans­son har ny­li­gen ock­så läm­nat in en mo­tion på ett lik­nan­de te­ma. Han vil­lat t kom­mu­nen g ören kul­turmil­jö in­ven­te­ring och tar fram ett be­va­ran­de­pro­gram för in­tres­san­ta kul­turmil­jö­er.

Det blir full­mäk­ti­ges sak att sä­ga ja el­ler nej till mo­tio­ner­na från Lin­da Berg­gren och Lennart Jo­hans­son.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

VILL AN­STÄLL­DA. Lin­da Berg­gren (S) föreslår i en mo­tion att Var­bergs kom­mun an­stäl­ler en kom­mu­nan­tik­va­rie som får till upp­gift att må­na om gam­la hus och mil­jö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.