Fak­ta: Svart­mö­gel

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Svart­mö­gel är ing­en spe­ci­fik mö­gel­svamp, ut­an sna­ra­re ett sam­lings­be­grepp för mö­gel­sor­ter som är färg­mäs­sigt likar­ta­de. Det trivs i fuk­tig mil­jö och kan bil­da ko­lo­ni­er i våtut­rym­men, käl­la­re och vinds­ut­rym­men till ex­em­pel. Mög­let kan ock­så upp­kom­ma i ta­pe­ter och på väg­gar in­ne i bo­stads­ut­rym­met om luft­fuk­tig­he­ten är myc­ket hög el­ler om det fö­re­kom­mer vat­ten­ska­dor. * Vis­sa sor­ter pro­du­ce­rar gif­ter (tox­i­ner) som främst sprids via luf­ten. Gif­ter­na kan på­ver­ka im­mun­för­sva­ret och ge upp­hov till ex­em­pel­vis al­ler­gis­ka och ast­ma­tis­ka be­svär. Någ­ra mö­gel­gif­ter kan även or­sa­ka can­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.