HN kun­de in­te lu­ra si­na lä­sa­re

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­TIL­DA CARLSTRÖM ma­til­da.carlstrom@hn.se

April, april, din dum­ma sill, vi kan lu­ra er vart vi vill! El­ler?

Nej, Hal­lands Ny­he­ters lä­sa­re är in­te lätt­lu­ra­de. In­te en kot­te dök upp för att häm­ta ut de på­hit­ta­de nya bad­kor­ten. Men frå­gan är om nå­gon upp­täck­te bluf­fen ge­nom de klu­ri­ga nam­nen. Det fanns näm­li­gen en tan­ke var­je på­hit­tat namn på in­ter­vju­per­so­ner­na.

Ran­ta Bi­lu­zik fick den ”vi­ka­ri­e­ran­de tjäns­te­man­nen på Re­gi­on Hal­lands en­het för ut­veck­ling och till­växt” kal­las i april­skäm­tet. Ran­ta och Bi­lu­zik be­ty­der strand och na­ken på fins­ka re­spek­ti­ve bas­kis­ka.

INGRID MA­RIE WIKÉN, som har ba­dat i Apel­vi­ken var­je sön­dag året runt se­dan hon som 15-åring blev in­lagd på Kust­sa­na­to­ri­et 1966, fick sitt på­hit­ta­de namn ge­nom en ord­lek. Här blan­da­des äp­pel­sor­ten Ingrid Ma­rie med Wikén för att på så vis bli un­ge­fär ”Apel­vi­ken.”

Skäm­tet skrev av re­por­tern Mar­tin Er­lands­son, som i artikeln kal­las Nar­mit Noss­lan­der. Det är ett ana­gram (om­kast­ning av bok­stä­ver­na) med ini­ti­a­ler­na N.N, vil­ket bru­kar syf­ta på att per­so­nen är ano­nym el­ler okänd.

Den här gång­en var det allt­så in­te sant att re­gi­o­nen in­för av­gif­ter för sol och bad, men vem vet vad som väntar i fram­ti­den?

MÅNGA AND­RA tid­ning­ar pub­li­ce­ra­de april­skämt un­der lör­da­gen. GP skrev att en spår­vagn skul­le gö­ras om till en för­loss­nings­kli­nik och Norr­bot­tens-ku­ri­ren att vin­den i Lu­leå ska mins­kas med sto­ra bar­riä­rer till sjöss.

Ba­ro­me­tern i Kal­mar med­de­lar att al­la del­tids­brand­män ska få en egen li­ten brand­bil att ha hem­ma, me­dan sträc­kan Helsing­borg– Mal­mö en­ligt Syd­svens­kan/hd ska tra­fi­ke­ras av 200 bat­te­ri­driv­na fär­jor.

Även fle­ra fö­re­tag skic­ka­de ut skämt, som att det gick att för­bo­ka och upp­le­va väd­ret på en re­sa ge­nom Vr-tek­nik, att Glo­ben skul­le må­las om och att fö­rar­lö­sa bus­sar skul­le an­vän­das i stads­tra­fik.

ETT BRYGGERI MEJLADE om att det skul­le reg­na öl i Sve­ri­ge, ef­ter att 400 000 li­ter la­ger ha­de förång­ats när en ven­til gick sön­der i Kö­pen­hamn, och ett spel­bo­lag påstod att Glenn Hysén blir sta­ty i Gö­te­borg i stäl­let för Po­sei­don.

Ap­pen ”Svin­der” kun­de mins­ka matsvin­net ge­nom att mat­cha det över­bliv­na med and­ras hus­håll, var ett skämt, lik­som att spö­ken kan ses som ett dolt fel ef­ter en hus­för­sälj­ning.

Men det var det väl ing­en som gick på?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.