Tea­met från Boston gav en lä­ges­rap­port

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVON­NE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

HN har un­der 2016–2017 skri­vit fle­ra ar­tik­lar om Re­gi­o­nens sam­ar­be­te med Boston.

Re­gi­on Hal­lands sam­ar­be­te med Brig­ham and Wo­men’s Hospi­tal kos­tar en dryg mil­jon kro­nor i må­na­den. Nu är ett team från Boston här för att be­rät­ta om vad som gjorts un­der för­ra året och vad som ska hän­da fram­ö­ver.

– Det är in­te så att vi sit­ter på al­la svar, men vi kan ska­pa verk­tyg som ge renkla­ra­re bil­da v sjuk­vårds­sy­ste­met och en möj­lig­het att si­mu­le­ra olika för­änd­ring­ar, sä­ger Philip An­der­son, chef för Boston­sjuk­hu­sets in­ter­na­tio­nel­la sam­ar­be­ten kring akut­sjuk­vård.

Brig­ham and Wo­men’s Hospi­tal be­skrivs som ett av värl­dens högst ran­ka­de uni­ver­si­tets­sjuk­hus med över 3000 fors­ka­re. För­u­tom Re­gi­on Hal­land har man ti­di­ga­re bi­stått sjuk­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner i allt från Dan­mark till Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten.

– Häl­so- och sjuk­vår­den har sam­ma ut­ma­ning­ar över he­la värl­den och al­la har i år­tion­den för­sökt hit­ta lösningar. Det vi­sar hur oer­hört kom­pli­ce­rat det är att ef­fek­ti­vi­se­ra vår­den. Sve­ri­ge har sär­skilt go­da för­ut­sätt­ning­ar ef­tersom här i prin­cip ba­ra finns en sjuk­vårds­hu­vud­man, som äger de fles­ta da­ta. Det gör det till en un­der­bar forsk­nings­mil­jö, sä­ger Philip An­der­son.

”Vi ser det­ta som en in­ve­ste­ring för fram­ti­den”

ANN EK­BERG-JANS­SON, ord­fö­ran­de i re­gi­o­nens styr­grupp för Boston­sam­ar­be­tet

RE­GI­ON HAL­LAND BE­TA­LAR cir­ka 15 mil­jo­ner kro­nor om året för sam­ar­be­tet, som ska på­gå 2016–2018.

– Vi ser det­ta som en in­ve­ste­ring för fram­ti­den och får nu del av oer­hört vär­de­full kun­skap, sä­ger Ann Ek­berg-jans­son, Fou-chef och ord­fö­ran­de i re­gi­o­nens styr­grupp för sam­ar­be­tet.

– Vi är in­te ute ef­ter att ska­pa ett be­ro­en­de av oss, ut­an lär nu olika grup­per på re­gi­o­nen att själ­va kun­na ar­be­ta med vå­ra verk­tyg, sä­ger Philip An­der­son.

De verk­tyg som hit­tills ta­gits fram hand­lar om en platt­form med da­ta från den hal­länds­ka vår­den, olika me­to­der för kost­nads­för­del­ning och en mo­dell för si­mu­le­ring av för­änd­ring­ar i vår­den. Näs­ta steg i sam­ar­be­tet blir att fo­ku­se­ra på pa­ti­en­ter med kom­plexa sjuk­do­mar el­ler hjärt­pro­blem, och på hur man kan op­ti­me­ra de­ras vård el­ler mins­ka vård­be­ho­vet.

– Det hand­lar in­te om att por­ta nå­gon från sjuk­hu­sen, ut­an om att hål­la pa­ti­en­ter­na fris­ka­re. Med hjälp av de da­ta som vi sam­lat in kan vi på sikt för­ut­se och fö­re­byg­ga att en pa­ti­ent ex­em­pel­vis drabbas av en hjär­tin­farkt. När vi kan gö­ra det så skri­ver vi ett nytt ka­pi­tel i den me­di­cins­ka histo­ri­en, sä­ger Philip An­der­son.

HUR FRAM­GÅNGS­RI­KA ÄR då Boston­sjuk­hu­set på hem­ma­plan? Philip An­der­son be­rät­tar att man på tre år lyc­kats mins­ka si­na kost­na­der med 2,7 pro­cent.

– Det kanske in­te lå­ter myc­ket, men är un­ge­fär de mar­gi­na­ler som finns in­om sjuk­vår­den. 2–3 pro­cent kan va­ra skill­na­den mel­lan att kun­na gö­ra ny­in­ve­ste­ring­ar och att in­te kun­na gö­ra det, menar han.

Philip An­der­son har även in­gått i ett sam­ar­be­te med Re­gi­on Skå­ne, som på­bör­ja­des 2012 när Re­gi­on Hal­lands när­sjuk­vårds­chef var chef för aku­ten på Helsing­borgs la­sa­rett.

–Där fo­ku­se­ra­de vi på kom­pe­tens­ut­veck­ling av akut­lä­kar­na. Här arbetar vi med he­la sjuk­vårds­sy­ste­met, sä­ger Kjell Ivars son.

Bild: JARI VÄLITALO

LEVERERAR KUN­SKAP. Philip An­der­son från Brig­ham and Wo­men’s Hospi­tal i Boston ger en lä­ges­rap­port och när­sjuk­vår­dens chef Kjell Ivars­son lyss­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.