Cen­tern vill av­skaf­fa Sy­s­te­mets mo­no­pol

Hallands Nyheter - - Nyheter - 010-471 53 55 ma­til­da.carlstrom@hn.se

Cen­ter­par­ti­et i Hal­land vill lå­ta pri­vat­äg­da bu­ti­ker säl­ja al­ko­hol.

”Av­skaf­fa Sys­tem­bo­la­gets mo­no­pol och låt pri­vat­äg­da bu­ti­ker ge­nom li­cens/ till­stånds­sy­stem få möj­lig­het att säl­ja al­ko­hol­hal­ti­ga dryc­ker.” Det är bud­ska­pet i en mo­tion som Cen­ter­par­ti­et i Hal­land klub­ba­de ige­nom un­der sin års­stäm­ma på lör­da­gen.

An­ders Eriksson (C) var den som la­de mo­tio­nen, och han menar att det skul­le kun­na främ­ja små­fö­re­ta­ga­re och ska­pa ar­bets­till­fäl­len.

– Det är min mål­sätt­ning. Ge­nom att lå­ta gårds­bu­ti­ker och mi­kro­bryg­ge­ri­er säl­ja di­rekt till kon­su­men­ter­na skul­le det gyn­na fö­re­ta­gan­det, sä­ger han.

MEN ATT SLÄP­PA al­ko­hol­för­sälj­ning­en helt fri är det in­te tal om. Tan­ken är att det ska krä­vas nå­gon form av li­cens el­ler till­stånd för att få säl­ja al­ko­hol­dryc­ker.

– Det skul­le fun­ge­ra un­ge­fär som när apo­teks­mo­no­po­let av­skaf­fa­des, sä­ger han.

Cen­ter­par­ti­ets di­strikts­sty­rel­se fö­reslog av­slag för mo­tio­nen, som än­då klub­ba­des ige­nom av stäm­man. Det in­ne­bär att Cen­ter­par­ti­et i Hal­land kom­mer att skic­ka mo­tio­nen vi­da­re till par­ti­et på riks­ni­vå.

Fal­ken­bergs kom­mu­nal­råd Mari-lou­i­se Wer­ners­son ar­gu­men­te­ra­de för­ra året in­för par­ti­sty­rel­sen att mo­no­po­let skul­le be­hål­las.

– Ja, och då vann vi knappt. Jag är fort­fa­ran­de emot ett av­skaf­fan­de, men lyss­nar av de­bat­ten och för­står att många är tröt­ta på att bli styv­mo­der­ligt be­hand­la­de på lands­byg­den, sä­ger hon till Hal­lands Ny­he­ter.

Wer­ners­son (C) syf­tar på att man i mind­re or­ter be­hö­ver be­stäl­la al­ko­hol minst en dag i för­väg för att kun­na häm­ta ut den i en an­nan bu­tik, men även på att Sys­tem­bo­la­get valt att in­te eta­ble­ra sig i ex­em­pel­vis Ul­la­red.

– Jag har lo­vat att Sys­tem­bo­la­get skul­le gå med vinst där, sä­ger kom­mu­nal­rå­det.

PÅ STÄM­MAN den 1 april om­val­des Henrik Ore­torp som ord­fö­ran­de för Cen­ter­par­ti­et i Hal­land. Han är glad att par­ti­et ökar i med­lem­san­tal.

– Det är ett starkt driv att bli med­lem och en­ga­ge­ra sig för närod­lad politik. Vi har en spän­nan­de val­rö­rel­se att se fram emot. Vi har un­der min tid ald­rig haft så många mo­tio­ner till en års­stäm­ma som nu. 32 mo­tio­ner, varav tio hand­lar om att få bätt­re re­sul­tat för mil­jön, be­rät­tar han i ett press­med­de­lan­de.

Ore­torp vill bland an­nat ut­veck­la en pre­mie för att få fler att in­ve­ste­ra i en mo­dern

HAL­LANDS NY­HE­TER PÅ NYA FOTBOLLSARENAN

el­cy­kel och där­i­ge­nom kun­na und­vi­ka att fa­mil­jen har två bi­lar.

Hal­landscen­tern ut­ta­la­de sig även om idén att byg­ga ett hög­has­tig­hets­tåg på bro från Oslo till Kö­pen­hamn via Hal­land: ”Be­tyd­ligt vik­ti­ga­re är att rus­ta upp be­fint­li­ga re­gi­o­na­la ba­nor i öst-väst­lig rikt­ning. I Hal­land finns sto­ra be­hov av upp­rust­ning på Vi­ska­dals­ba­nan och Halm­stad-näs­sjö­ba­nan”. MAR­TIN ER­LANDS­SON MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

EMOT. Mari-lou­i­se Wer­ners­son (C) vill in­te av­skaf­fa Sys­tem­bo­la­gets mo­no­pol, men de vil­le en ma­jo­ri­tet på års­stäm­man.

FORT­SÄT­TER. Henrik Ore­torp blev om­vald till ord­fö­ran­de för Cen­ter­par­ti­et i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.