Fak­ta:

Eko­no­min

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Fal­ken­bergs kom­mun re­do­vi­sar ett över­skott på 99 mil­jo­ner kro­nor un­der 2016, vil­ket är 54 mil­jo­ner kro­nor bätt­re än bud­ge­te­rat. Re­sul­ta­tet är hög­re än fö­re­gå­en­de år då kom­mu­nen gjor­de ett över­skott på 64 mil­jo­ner. * Målet för 2016 var ett över­skott på 2 pro­cent, mot­sva­ran­de 45 mil­jo­ner kro­nor. Nu blev det he­la 4.4 pro­cent. Re­sul­ta­tet är hög­re än 2015 då kom­mu­nen gjor­de ett över­skott på 64 mil­jo­ner. * Un­der 2016 har kom­mu­nens in­ve­ste­ring­ar upp­gått till 296 mil­jo­ner kro­nor, jäm­fört med 212 mil­jo­ner kro­nor 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.