Ute­bli­ven pa­nik in­för kräft­fes­ti­val

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­TIL­DA CARLSTRÖM ma­til­da.carlstrom@hn.se

I maj läg­ger fö­re­ta­get Fal­ken­berg Se­a­food ned. Men det är ingen­ting som oro­ar Kräft­fes­ti­va­len i Glom­men.

Fred­rik Carls­son på FC Vin & Event AB är den som står för kräft­för­sälj­ning­en på fes­ti­va­len i Glom­men. När han nåd­des av be­ske­det att en tro­gen le­ve­ran­tör nu läg­ger ned fick han bör­ja tän­ka i nya ba­nor.

– Det var trå­kigt och själv­klart började jag fun­de­ra li­te på hur vi ska fixa det på an­nat vis. Men jag har va­rit med så länge att jag vet att allt lö­ser sig på ett el­ler an­nat vis, sä­ger han.

”Det finns mas­sor av le­ve­ran­tö­rer, så rent krasst på­ver­kar det in­te oss så myc­ket” FRED­RIK CARLS­SON

FC Vin & Event AB

FÖR EGEN DEL tar han allt­så be­ske­det med ro.

– Det finns mas­sor av le­ve­ran­tö­rer, så rent krasst på­ver­kar det in­te oss så myc­ket. Men det är såklart trå­kigt för Fal­ken­berg Se­a­food och de­ras an­ställ­da. De har va­rit en väl­digt bra sam­ar­bets­part­ners un­der al­la år, sä­ger han.

I förs­ta hand kom­mer han nu att se sig om ef­ter lo­ka­la kräft­le­ve­ran­tö­rer för att mät­ta de hung­ri­ga fes­ti­val­be­sö­kar­na.

ÅRETS KRÄFT­FES­TI­VAL ÄGER rum 19-23 ju­li, och som van­ligt blir det kräft­tall­ri­kar, ti­vo­li och mark­nad.

– Vi är in­te kla­ra med pro­gram­met än. Hit­tills har vi bo­kat Bar­bados, ett yng­re band som he­ter Da­te och så kom­mer Kind­bergs för fem­te året på ra­ken, sä­ger Jo­nas Karls­son, ord­fö­ran­de för Glom­men IF som ar­ran­ge­rar fes­ti­va­len.

En an­nan ny­het i Glom­mens som­mar­fest­liv är att den gam­la mid­som­mar­dan­sen åter­upp­står.

– Den ställ­des in för­ra året, men i år är den till­ba­ka. Då blir det mid­som­mar­dans runt stång­en på sto­ra lek­plat­sen igen, sä­ger Jo­nas Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.