Vå­rar­na blir ba­ra var­ma­re i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Har ni käns­lan av att vå­rar­na blir allt var­ma­re? I så fall kän­ner ni rätt.

Me­del­tem­pe­ra­tu­ren i Sve­ri­ge har sti­git med tre gra­der un­der mars–maj se­dan 1860, och vå­ren an­län­der nu om­kring tio da­gar ti­di­ga­re jäm­fört med 1960-ta­let.

Mest slå­en­de är kur­van över tem­pe­ra­tu­rer­na i lan­det un­der de tre vår­må­na­der­na. När mät­ning­ar­na star­ta­de 1860 var me­del­tem­pe­ra­tu­ren om­kring två gra­der. I dag lig­ger den på fem gra­der, vi­sar SMHI:S sta­tistik.

Det mesta av upp­gång­en har skett se­dan slu­tet på 1980ta­let. Or­sa­ken, en­ligt de fles­ta fors­ka­re, är till störs­ta de­len män­ni­skans ut­släpp av växt­hus­ga­ser.

– Tre gra­ders höj­ning är väl­digt myc­ket. En na­tur­lig va­ri­a­tion skul­le in­te bju­da på det span­net, sä­ger Sver­ker Hell­ström, kli­ma­to­log vid SMHI.

Det är ock­så tyd­ligt att vå­rens an­komst har ti­di­ga­re­lagts. Det mest säk­ra måt­tet är star­ten på ve­ge­ta­tions­pe­ri­o­den, det vill sä­ga da­tu­met då snittem­pe­ra­tu­ren når fem plus­gra­der. I Syd- och Mel­lans­ve­ri­ge in­föll star­ten runt 20 april un­der 10-års­pe­ri­o­den 1961–1970 då den här ty­pen av mät­ning­ar star­ta­de. I dag in­fal­ler den runt den 11 april – en skill­nad på tio da­gar.

I nor­ra Sve­ri­ge ses sam­ma möns­ter, fast än­nu tyd­li­ga­re. I dag star­tar ve­ge­ta­tions­pe­ri­o­den två vec­kor ti­di­ga­re jäm­fört med för 50 år se­dan.

Dess­utom kom­mer vär­me­re­kor­den med tä­ta­re mel­lan­rum jäm­fört med för 30 år se­dan.

– De kom­mer of­ta­re nu, och det blir sam­ti­digt allt gle­sa­re mel­lan köldre­kor­den, sä­ger Sver­ker Hell­ström.

Att vå­ren in­fal­ler ti­di­ga­re märks ock­så i få­gel­värl­den. Mät­ning­ar vid Ot­ten­by få­gel­sta­tion på söd­ra Öland vi­sar att flytt­fåg­lar­na nu an­län­der i ge­nom­snitt fem da­gar ti­di­ga­re jäm­fört med si­tu­a­tio­nen i slu­tet på 1970-ta­let.

Ro­land Jo­hans­son/tt

FOTO: JANERIK HEN­RIKS­SON/TT

Vår­blom­mor, kro­kus och vin­ter­gäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.