Miss­hand­la­de asyl­sö­kan­de

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■STOR­BRI­TAN­NI­EN. Sex per­so­ner – fy­ra män och två kvin­nor – har gri­pits för en bru­tal miss­han­del av en 17-årig asyl­sö­kan­de poj­ke i Lon­don­för­or­ten Croy­don i Stor­bri­tan­ni­en, rap­por­te­rar BBC.

– Det är ett av­sky­värt brott och jag hop­pas att de skyl­di­ga får mö­ta den ful­la kraf­ten i det brit­tis­ka rätts­sy­ste­met, sa­de par­la­ments­le­da­mo­ten Ga­vin Bar­well.

An­gri­par­na upp­ges ha frå­gat poj­ken var han kom ifrån, var­ef­ter de slog och spar­ka­de på ho­nom. Poj­kens till­stånd är en­ligt sjuk­hu­set ”all­var­ligt men sta­bilt”. (TT)

FOTO: THEIN ZAW/AP

Räk­nan­det av val­sed­lar för­be­reds, se­dan val­lo­ka­ler­na i Bur­mas fyll­nads­val stängt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.