Despe­rat jakt på över­le­van­de ef­ter jord­skre­det

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Över 1 000 rädd­nings­ar­be­ta­re sök­te i går despe­rat ef­ter över­le­van­de se­dan om­kring 250 män­ni­skor om­kom­mit i ett jord­skred i syd­väst­ra Colombia.

–Jag vill in­te ens min­nas, sä­ger af­färs­in­ne­ha­va­ren Mar­ta Ce­bal­los till ny­hets­by­rån AFP.

Hen­nes fa­milj kla­ra­de sig, men hon för­lo­ra­de al­la si­na till­hö­rig­he­ter i ka­ta­stro­fen och blev vitt­ne till hur jord­skre­det drog med sig män­ni­skor i sin väg.

– Att se hur män­ni­skor skrek, me­dan and­ra grät, sprang och för­sök­te fly i bi­lar och mo­tor­cyklar, men hur de fast­na­de i le­ran, be­rät­tar hon.

Na­tur­ka­ta­stro­fen i pro­vins­hu­vud­sta­den Mocoa in­träf­fa­de ef­ter fle­ra tim­mar av kraf­ti­ga regn som un­der nat­ten till i lör­dags fick flo­der att sväm­ma över. Det fick i sin tur till följd att en la­vin av le­ra och brå­te för­stör­de bygg­na­der, vägar och bro­ar.

– He­la bo­stads­om­rå­den är bor­ta, sa­de Sor­rel Aroca, gu­ver­nör i pro­vin­sen Putu­mayo, till W Ra­dio, rap­por­te­ra­de ny­hets­by­rån Reu­ters.

En­ligt mi­li­tä­ren har över 250 män­ni­skor dö­dats, 400 ska­dats och 200 sak­nas än­nu, me­dan colom­bi­ans­ka Röda Kor­set rap­por­te­rar 234 be­kräf­ta­de döds­fall, minst 202 ska­da­de och över 100 sak­na­de.

Lan­dets pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos flög i går till Mocoa, med en be­folk­ning på om­kring 50 000 in­vå­na­re, för att be­dö­ma ka­ta­stroflä­get och ta­la med drab­ba­de män­ni­skor.

– Vi kom­mer att gö­ra allt vi kan för att hjäl­pa dem, sa­de San­tos sam­ti­digt som han be­kla­ga­de an­ta­let dö­da.

–Det får mitt hjär­ta att bris­ta.

Över 1 100 mi­li­tä­rer och po­li­ser har satts in i rädd­nings­ar­be­tet för att grä­va fram män­ni­skor ur ler- och ras­mas­sor­na. Lisa Abra­hams­son/tt

Mat­ti­as Are­skog/tt

FOTO: COLOMBIAN NATIONAL ARMY/AP

Rädd­nings­ar­be­ta­re och mi­li­tä­rer eva­ku­e­rar män­ni­skor som drab­bats av jord­skre­det i Mocoa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.