Två spar­kas ef­ter död­lig pro­test

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Pa­ra­gu­ays in­ri­kesmi­nis­ter och po­lis­chef får spar­ken av pre­si­den­ten ef­ter det död­li­ga upp­lop­pet i hu­vud­sta­den Asun­ción.

Par­la­men­tet stor­ma­des och sat­tes i brand ef­ter en slu­ten om­röst­ning i se­na­ten om för­änd­ring­ar i lan­dets kon­sti­tu­tion, som ba­nar väg för pre­si­dent Ho­ra­cio Car­tes att bli om­vald.

En 25-årig man, le­da­re för ett av op­po­si­tions­par­ti­er­nas ung­doms­för­bund, dö­da­des. Över­vak­nings­ka­me­ror vi­sar hur han sköts till döds av po­lis när han träf­fa­des i hu­vu­det av en gum­mi­mant­lad ku­la.

Om­kring 30 per­so­ner ska­da­des i bran­den och kra­val­ler­na, där­ibland tre par­la­ments­le­da­mö­ter. En av dem träf­fa­des ock­så av en gum­mi­ku­la och har ope­re­rats.

Fy­ra po­li­ser har nu fått spar­ken, vid si­dan av in­ri­kesmi­nis­ter Ta­deo Ro­jas och lan­dets po­lis­chef Cris­pu­lo So­te­lo. En ut­red­ning om döds­fal­let har in­letts.

Pre­si­den­ten kal­lar i ett Fa­ce­book-in­lägg döds­fal­let för ”en ka­ta­strof” och lo­var att de an­sva­ri­ga ska stäl­las till svars och att han ock­så kom­mer att rann­sa­ka sig själv.

I lör­dags ha­de lä­get lug­nat ned sig, men nya pro­tes­ter vän­tas un­der vec­kan när en om­röst­ning om för­sla­get ska ske i un­der­hu­set, där det tros ha starkt stöd.

Lan­dets kon­sti­tu­tion har hind­rat åter­val se­dan den in­för­des 1992 ef­ter att en bru­tal dik­ta­tur fal­lit 1989. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: JORGE SAENZ/AP

De­mon­stran­ter stor­ma­des kon­gress­bygg­na­den i Asun­ción i fredags kväll. De kros­sa­de föns­ter och tog sig in på bot­ten­vå­ning­en, där de sat­te eld på pap­per och möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.