Flynn re­do­vi­sa­de in­te rys­ka in­täk­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Do­ku­ment som Vi­ta hu­set släppt vi­sar att USA:S pre­si­dent Do­nald Trumps ti­di­ga­re sä­ker­hets­råd­gi­va­re Mi­chael Flynn in­te re­do­vi­sat peng­ar som han tjä­nat från fö­re­tag med kopp­ling­ar till Ryssland.

Flynn re­do­vi­sa­de in­te er­sätt­ning­ar från ett flyg­bo­lag med kopp­ling­ar till Ryssland, en­ligt nya hand­ling­ar som nu har släppts av Vi­ta hu­set. In­te hel­ler re­do­vi­sa­des er­sätt­ning från den rys­ka ny­hetska­na­len RT, som av USA:S un­der­rät­tel­se­tjänst be­trak­tas som ett pro­pa­ganda­verk­tyg för Kreml.

En­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter fick Flynn över 33 000 dol­lar från RT för ett tal han höll i Moskva I de­cem­ber 2015. En de­mo­kra­tisk kon­gress­le­da­mot har ifrå­ga­satt om peng­ar­na re­do­vi­sats kor­rekt.

I ett do­ku­ment som Flynn skri­vit un­der den 31 mars lis­tar han in­täk­ter från si­na en­ga­ge­mang i Ryssland, in­klu­si­ve dem från RT. Det fram­går in­te ex­akt hur myc­ket han fått be­talt för si­na tal, men de står upp­skriv­na un­der ru­bri­ken för ”käl­lor till in­täk­ter som över­sti­ger 5 000 dol­lar på ett år”.

Peng­ar­na han fått för att hål­la ta­len var in­te med i ett do­ku­ment som Flynn sig­ne­ra­de elektro­niskt den 11 feb­ru­a­ri, och som Vi­ta hu­set nu ock­så har släppt.

Var­för han in­te re­do­vi­sa­de in­koms­ter­na i det do­ku­ment han skrev un­der i feb­ru­a­ri väc­ker nya frå­gor i skan­da­len kring hans kon­tak­ter med Ryssland un­der pre­si­dent­va­let.

Den kon­tro­ver­si­el­le ti­di­ga­re ge­ne­rallöjt­nan­ten Flynn tving­a­des av­gå i mit­ten av feb­ru­a­ri, ef­ter en hi­sto­risk kort se­jour som pre­si­dent Trumps na­tio­nel­le sä­ker­hets­råd­gi­va­re. Det­ta se­dan det fram­kom­mit att han in­te ha­de sagt he­la san­ning­en till vice­pre­si­dent Mi­ke Pence om si­na kon­tak­ter med Ryss­lands Usa-am­bas­sa­dör.

I vec­kan kom be­ske­det att han vill vitt­na om si­na rys­ka kon­tak­ter, på vill­kor att han slip­per åtal. Trump själv är för åtals­fri­het för Flynn, men ett se­nats­ut­skott upp­ges väg­ra. (Tt-reu­ters)

FOTO: AP/ARKIV

Mi­chael Flynn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.