S vill skär­pa regler om lä­rar­leg

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■UT­BILD­NING. Reg­ler­na om lä­ra­res yr­kes­le­gi­ti­ma­tion ska stra­mas upp. Det vän­tas So­ci­al­de­mo­kra­ter­na be­slu­ta på sin kon­gress.

Hög­sko­le­mi­nis­ter He­le­ne Hell­mark Knuts­son be­dö­mer att de nya be­stäm­mel­ser­na kan in­fö­ras in­om de när­mas­te åren.

– Det in­ne­bär en skärp­ning av da­gens le­gi­ti­ma­tions­krav. För­äld­rar och ele­ver för­vän­tar sig en lä­ra­re som är kun­nig i de äm­nen de un­der­vi­sar och sät­ter be­tyg i, sä­ger He­le­ne Hell­mark Knuts­son, mi­nis­ter för hög­re ut­bild­ning och le­da­mot i par­ti­sty­rel­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.