Så räd­das äld­re un­dan döds­brand

Ris­ken att dö i brand sti­ger kraf­tigt för per­so­ner över 85

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

De som svä­var i livs­fa­ra när det bör­jar brin­na är först och främst de äld­re. Bosta­den kan bli en döds­fäl­la om du in­te kan gå el­ler hö­ra.

Larm­burr un­der kud­den och själv­star­tan­de brand­släc­ka­re är någ­ra av lös­ning­ar­na.

– De här per­so­ner­na som in­te själ­va har för­må­gan att age­ra och re­a­ge­ra, dem mås­te vi hjäl­pa mer så att de får ett lik­vär­digt skydd, som al­la vi and­ra, sä­ger bran­din­gen­jör Ce­ci­lia Une­ram vid Brand­skydds­för­e­ning­en.

Svens­kar över­lag har bli­vit allt bätt­re på att skyd­da sig mot brän­der. Att döds­brän­der­nas an­tal än­då är i stort sett det­sam­ma som på 1960ta­let, cir­ka 100 per år, be­ror på två sa­ker: Vi har bli­vit fler och vi har bli­vit äld­re – och de rik­tigt gam­la bor i allt stör­re ut­sträck­ning kvar hem­ma.

Då räc­ker det in­te med brand­var­na­re, brand­släc­ka­re och brand­filt. Den rö­rel­se­hind­ra­de kan in­te ta sig ur säng­en hur myc­ket än brand­var­na­ren tju­ter och den som har en hör­sel­ned­sätt­ning kan in­te hö­ra den alls.

Sta­tisti­ken ta­lar sitt tyd­li­ga språk: Ris­ken att dö i brand bör­jar sti­ga vid 50 och från 85 sti­ger den dras­tiskt. All­ra far­li­gast är det för de äld­re som rö­ker.

Helst bor­de äld­re rö­ka­re gå över till e-ci­ga­ret­ter, an­ser Ce­ci­lia Une­ram. Men det al­la bor­de kun­na gö­ra är att by­ta ut bo­mull till syn­tet, bå­de i klä­der och säng­klä­der.

– Om rö­ka­ren tap­par en ci­ga­rett och har syn­tet­skjor­ta på sig blir det ett bränn­mär­ke, men det bör­jar in­te brin­na i klä­der­na. Sam­ma sak är det med la­kan, täc­ken och kud­dar av syn­tet, de är mer mot­stånds­kraf­ti­ga mot brand, sä­ger hon.

Per­so­ner med svår funk­tions­ned­sätt­ning re­kom­men­de­rar hon att sät­ta på sig skydds­för­klä­de när de ska rö­ka.

Att spi­sen hem­ma hos äld­re för­ses med så kall­lad spis­vakt bor­de va­ra en själv­klar­het, an­ser hon. De le­van­de lju­sen kan by­tas ut mot bat­te­ri­driv­na och den som har trygg­hets­larm bor­de ha brand­var­na­ren kopp­lad till larm­cen­tra­len.

För dem som hör då­ligt finns spe­ci­el­la brand­var­na­re som läggs un­der kud­den och bör­jar bur­ra vid brand. Och de som har svårt att ta sig ut på eg­na ben kan få en mo­bil brand­släc­ka­re i hem­met, som är käns­lig för rök­ut­veck­ling och au­to­ma­tiskt bör­jar spru­ta vat­ten­dim­ma i ett ti­digt ske­de om det skul­le bör­ja brin­na.

Un­der en se­rie te­ma­da­gar runt om i Sve­ri­ge sam­las nu olika ak­tö­rer för att ta tag i frå­gan.

–Rädd­nings­tjäns­ten och kom­mu­ner­na mås­te hjäl­pas åt att iden­ti­fi­e­ra dem som har ett ex­tra stöd och sät­ta in åt­gär­der­na där, sä­ger Per Björk­man, Brand­skydds­för­e­ning­en Skå­ne.

Ce­ci­lia Klin­tö/tt

per 1 mil­jon i ål­dern 93 år.

Brand­fa­ra. Ris­ken att dö i brand bör­jar sti­ga vid 50 och från 85 sti­ger den dras­tiskt. All­ra far­li­gast är det för de äld­re som rö­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.