Isa­bell, 19: Jag är skit­tag­gad!

Fick dröm­job­bet på Grö­na Lund – re­kord­många jobb le­di­ga in­för som­ma­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

När ar­bets­gi­var­na skri­ker ef­ter ar­bets­kraft är som­ma­ren ing­et un­dan­tag. Hos Ar­bets­för­med­ling­en no­te­ras re­kord­många som­mar­jobb.

19-åri­ga Isa­bell Åström är en av dem som har fått sitt dröm­som­mar­jobb.

I fjol an­mäl­des re­kord­många fe­ri­e­jobb till Ar­bets­för­med­ling­en. Sam­ti­digt er­bjöd lan­dets kom­mu­ner fler som­mar­jobb till ung­do­mar än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Så här långt, till och med den 10 mars, har 2 600 fler fe­ri­e­jobb kom­mit in till ar­bets­för­med­ling­ar­na runt om i lan­det än vid sam­ma tid­punkt i fjol.

– Det häng­er ihop med den sto­ra bris­ten på ar­bets­kraft på ar­bets­mark­na­den. Det är myc­ket tro­ligt att det blir nå­got slags re­kord, sä­ger Jo­han Eklöf, ana­ly­ti­ker vid Ar­bets­för­med­ling­en.

Men in­te ba­ra stu­di­e­le­di­ga kan ha nyt­ta av som­mar­job­ben. För ny­an­län­da svens­kar som har svå­ra­re att få in en fot på jobb­mark­na­den är som­mar­job­bet en per­fekt en­tré, en­ligt Jo­han Eklöf.

– Det kan va­ra en bra väg in på ar­bets­mark­na­den, sä­ger han.

Vård- och om­sorgs­jobb är pre­cis som ti­di­ga­re det van­li­gas­te ar­be­tet. In­du­strin har i år seg­lat upp på and­ra plats. Sen finns det även gott om som­mar­ar­be­ten in­om ho­tel­loch krog­nä­ring­en samt i han­deln – jobb som ung­do­mar ut­an nå­gon stör­re er­fa­ren­het kan läg­ga be­slag på.

Hur många fe­ri­e­jobb, of­tast till gym­na­si­eung­do­mar, som kom­mu­ner­na er­bju­der i år är oklart – de job­ben går of­tast in­te via Ar­bets­för­med­ling­en. Och den en­kät som sek­torns in­tres­se­or­ga­ni­sa­tion Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting (SKL) bru­kar gö­ra är in­ställd i år.

TT har gjort någ­ra ned­slag som an­ty­der att årets som­mar­jobb kom­mer att lan­da på lik­nan­de höga ni­vå­er som i fjol. Ovan­ligt star­ka kom­mu­na­la fi­nan­ser ta­lar ock­så för det.

19-åri­ga Isa­bell Åström kan se fram emot en spän­nan­de som­mar­sä­song. Hon ska pep­pa tu­sen­tals be­sö­ka­re att vin­na högs­ta pris i Grö­na Lunds fem­kamps­spel.

– Det är själv­klart att jag tac­ka­de ja. Jag är skit­tag­gad!

Det­ta är in­te hen­nes förs­ta som­mar­jobb. Hon har även be­tjä­nat gäs­ter på en cam­ping­plats – men det nya som­mar­job­bet är helt klart det mest in­tres­san­ta, be­rät­tar hon.

– Det kom­mer att bli jät­te­kul att träf­fa nya män­ni­skor och kol­le­ger.

Isa­bell Åström var en av många ung­do­mar som sök­te som­mar­jobb på nö­je­spar­ken. Av des­sa hand­ploc­kas 1 200 fe­ri­e­job­ba­re.

Al­la med­ar­be­ta­re kal­las för ”ar­tis­ter” ef­tersom al­la, oav­sett ar­be­te, ska strä­va mot att un­der­hål­la och en­tu­si­as­me­ra gäs­ter­na.

– Det passar mig. Jag har dan­sat he­la mitt liv, så nu kom­mer det här va­ra min scen där jag kan bju­da på mig själv.

Hon tror ock­så att det som­mar­job­bet kan va­ra bra att ha på sitt CV.

–Många som har job­bat med det­ta sä­ger att de ha har fått lä­ra sig att va­ra mer ut­åt­rik­ta­de och han­te­ra stress.

Ol­le Lind­ström/tt Gabri­el Car­do­na Cer­van­tes/

FOTO: JESSICA GOW/TT

Lyck­ligt lot­tad. Isa­bell Åström, 19, har fått sitt dröm­som­mar­jobb på Grö­na Lund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.