Fol­kes­sons bor i Schweiz men i Skrea finns pa­ra­di­set

JOB­BA UTOMLANDS: IKEA TOG FA­MIL­JEN UT I EU­RO­PA

Hallands Nyheter - - Livets Gång - Lena Lyx­ell 010-471 52 68 ∙ lena.lyx­ell@hn.se

Ma­lin och Mat­ti­as Folkesson läm­na­de Fal­ken­berg för Älm­hult för fle­ra år se­dan för att ar­be­ta på Ikea. Ef­ter 16 år som små­län­ning­ar kän­de de sig mog­na att ta sig än­nu läng­re bort från hemsta­den Fal­ken­berg där de bå­da är upp­väx­ta och där de har fa­milj och vän­ner kvar. För drygt ett år se­dan slog de sig ner i en by strax ut­an­för Ba­sel. Ma­lin är Hr-chef för Ikea: s in­köp och sto­ra­del ara v lo­gistik verk­sam­he­ten.

– Vi har ju verk­sam­het över he­la värl­den så det in­ne­bär att jag re­ser en del i mitt ar­be­te. Det är rik­tigt spän­nan­de ef­tersom jag får job­ba med män­ni­skor från så olika de­lar av värl­den, för­kla­rar Ma­lin.

Mat­ti­as är kvar på hem­ma­plan och ser till att fa­mil­je­li­vet rul­lar på i la­gom tem­po. De två bar­nen går i in­ter­na­tio­nell sko­la i Ba­sel och får skjuts till sko­lan av sin pap­pa var­je mor­gon. Se­dan är hans da­gar fyll­da av det som krävs för att hål­la hus­hål­let igång och dess­utom hin­ner han med en hel del tennis, ski­dåk­ning och golf.

– På det här sät­tet har vi hel­ger­na fria och kan gö­ra ro­li­ga sa­ker till­sam­mans, för­kla­rar Ma­lin.

– För min del fun­ge­rar upp­del­ning­en jät­te­bra och vi pla­ne­rar att ha det så­här ett par år till. Se­dan vill jag nog gär­na till­ba­ka till Ikea, sä­ger Mat­ti­as.

MAT­TI­AS OCH MA­LIN, som het­te An­ders­son som ogift, är upp­vux­na i Fal­ken­berg, Ma­lin på Tr­ö­inge­berg och Mat­ti­as som är sex år äld­re väx­te upp på Slät­ten. Mat­ti­as är ett känt an­sik­te för al­la som var ute och ro­a­de sig i Fal­ken­berg i slu­tet på 80-ta­let. Han har ett stort mu­sik­in­tres­se och un­der he­la 1990-ta­let var han re­gel­bun­det dj på Ca­baré.

– Jag gjor­de min förs­ta spel­ning på Club Her­man. Jag ha­de pre­cis fyllt 18 år och fick lå­na min pap­pas bil när jag skul­le kö­ra dit, minns Mat­ti­as.

– Som­ma­ren är läng­re, lju­set an­norlun­da och vi bor mitt i Eu­ro­pa. Men det tar in­te bort kär­le­ken till Fal­ken­berg, för­kla­rar Ma­lin Folkesson som bor i Ba­sel med sin fa­milj.

MA­LIN GICK PÅ Vin­bergs­sko­lan, Tång­a­sko­lan och Fal­ken­bergs gym­na­sie­sko­la in­nan hon började stu­de­ra på hög­sko­lan. För att dry­ga ut kas­san när hon stu­de­ra­de började hon job­ba in­om re­stau­rang­bran­schen i Fal­ken­berg. Det var så hen­nes och Mat­ti­as vägar kor­sa­des. De är ett par se­dan 1997. När Ma­lin skul­le gö­ra sitt pro­jekt­ar­be­te blev hon er­bju­den en plats på Ikea i Älm­hult.

"Många män tyc­ker att det är job­bigt att va­ra hem­ma"

MAT­TI­AS FOLKESSON

– Mat­ti­as tyck­te att jag skul­le ta plat­sen och för­kla­ra­de att han skul­le flyt­ta med mig, vart jag än flyt­ta­de, minns Ma­lin med ett brett le­en­de.

Mat­ti­as ar­be­ta­de på Scott Ba­der i Fal­ken­berg och fick ock­så jobb på Ikea i Älm­hult. Han ar­be­ta­de i hu­vud­sak med lo­gistik lösningar in­nan läng­tan ef­ter nya plat­ser och nya ut­ma­ning­ar blev för stort för fa­mil­jen Folkesson.

MEN OAV­SETT VAR de bor har de sin fasta punkt i stu­gan i Skrea. Här till­bring­ar de fle­ra vec­kor på som­rar­na och det hän­der att de dy­ker upp då och då även un­der mör­ka­re ti­den på året.

- Det pyr så här­ligt över­allt. Det har all­tid hänt nå­got nytt när vi kom­mer hem. Det finns en här­lig ener­gi och fram­tids­tro i Fal­ken­berg och po­li­ti­ker som vå­gar ta mo­di­ga be­slut, som till ex­em­pel att byg­ga bo­stä­der i kvar­te­ret Bac­chus, sä­ger Mat­ti­as.

FA­MIL­JEN FOLKESSON HYR ett rad­hus strax ut­an­för Ba­sel. I Schweiz är det van­ligt att pri­vat­bo­stä­der har skydds­rum och Fol­kes­sons har ett eget. Det är in­rett till mu­sik­stu­dio. So­nen Li­nus, 12 år, har ärvt sin papps mu­sik­in­tres­se och utnyttjar skydds­rum­met med si­na tjoc­ka vägar som stu­dio.

– Fast vi har in­te sam­ma smak, sä­ger Li­nus.

Han och hans sys­ter Filip­pa, nio år, går i en in­ter­na­tio­nell sko­la i Ba­sel och har klass­kam­ra­ter från he­la värl­den. De har snabbt kom­mit in i sin nya mil­jö och har fått nya vän­ner.

OCH OAV­SETT OM Fol­kes­sons bor Älm­hult el­ler i Schweiz, Älm­hult el­ler nå­gon an­nan­stans i värl­den hål­ler de koll på Fal­ken­berg via hn.se.

– Vi dröm­mer om att en gång i fram­ti­den kny­ta ihop säc­ken och slå oss ner här i vår stu­ga. Det­ta är pa­ra­di­set, sä­ger Ma­lin.

– Vi stan­nar i Schweiz ett tag till. Det är så ga­let vac­kert här och vi utnyttjar verk­li­gen na­tu­ren och är ute myc­ket när vi är le­di­ga till­sam­mans.

Mat­ti­as är in­ställd på att fort­sät­ta skö­ta markser­vicen. När fa­mil­jen bod­de i Älm­hult ar­be­ta­de bå­de han och Ma­lin hel­tid.

– Nu har vi fått ett lug­na­re liv och vi är så tac­kam­ma för att vi har kun­nat lö­sa vår si­tu­a­tion på det är sät­tet. Många män tyc­ker att det är job­bigt att va­ra hem­ma, men för mig har det va­rit en fan­tastik möj­lig­het att för­dju­pa mi­na in­tres­sen, ska­pa ett nytt nät­verk och se till att var­da­gen fun­ge­rar bra för min fa­milj, sä­ger Mat­ti­as.

– Jag vill gär­na va­ra en fö­re­bild för and­ra kvin­nor och vi­sa att det in­te all­tid mås­te va­ra kvin­nan som är hem­ma och tar hand om fa­mil­jen och hem­met, sä­ger Ma­lin.

I IKEA-SOFFAN. Mat­ti­as, Li­nus, Filip­pa och Ma­lin kopp­lar gär­na av i den eg­na stu­gan i Fal­ken­berg. Li­nus, 12 år, gil­lar mu­sik och Filip­pa, nio år, hål­ler på med dans och gym­nas­tik i det nya hem­lan­det.

Bild: PRI­VAT

PÅ TENNISBANAN. Mat­ti­as spelade of­ta tennis på ba­nor­na vid Skrea strand. Det gör han gär­na fort­fa­ran­de när fa­mil­jen kom­mer hem till Fal­ken­berg

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

FAVORITEN. Trots flyt­ten till Schweiz är det i stu­gan i Skrea som fa­mil­jen kän­ner sig som all­ra mest hem­ma

Bild: PRI­VAT

VANDRING. Sin le­di­ga tid till­bring­ar gär­na fa­mil­jen på vand­ring­ar i den vack­ra na­tu­ren som de har in­på knu­ten.

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

BILD:PRI­VAT

TON­Å­RING. Ma­lin 13 år med ny­per­ma­nen­tat hår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.