1 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan. 2007 in­led­de län­skri­mi­na­len i Mal­mö en för­un­der­sök­ning om ola­ga tvång mot Kap­pahl. Någ­ra kläd­bu­ti­ker ha­de näm­li­gen ploc­kat bort en trö­ja och keps med tryck från bar­nav­del­ning­en ef­ter på­häls­ning av mc-gäng­et Hells Ang­els, som an­såg att kläd­tryc­ket var för likt de­ras klubb­sym­bol. Ef­tersom kläd­ked­jan in­te vil­le gö­ra nå­gon an­mä­lan la­des för­un­der­sök­ning­en ned.

* För 15 år se­dan. 2002 döm­des Fa­di­me Sa­hin­dals far till livs­tids fäng­el­se för drå­pet på sin egen dot­ter. Mor­det på Fa­di­me var ett av 2000-ta­lets mest upp­märk­sam­ma­de rätts­fall i Sve­ri­ge.

* För 95 år se­dan. 1922 ut­sågs den för all­män­he­ten rätt okän­de Jo­sef Sta­lin till ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i sov­je­tis­ka kom­mu­nist­par­ti­ets central­kom­mit­té. Ing­en lyss­na­de på hans fö­re­trä­da­re, den sjuk­doms­drab­ba­de sov­jet­le­da­ren Vla­di­mir Le­nin, som för­sök­te var­na för Stal­ins spi­ran­de makt­full­kom­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.