Fat­tar Fff-spe­lar­na in­te in­struk­tio­ner?

Hallands Nyheter - - Halland Nyheter - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Fin are­na, men verk­li­gen ing­et fint spel. Och frå­gan är om Fal­ken­bergs Ff-spe­lar­na för­står vad trä­na­ren Hasse Eklund sä­ger?

Det var myc­ket som var nytt den­na hi­sto­ris­ka dag på Kristi­neslätt i Fal­ken­berg. Kristi­neslätt, som för ba­ra någ­ra år se­dan var ett öde fält be­fol­kat av ka­ni­ner som fram­förallt äg­na­de sig åt för­ök­ning.

NU SATT VI här i en ny are­na som luk­ta­de just pre­cis nytt. Vi fick se ett näs­tan nytt lag, med sex start­s­pe­la­re som in­te kli­vit ut i den gu­la match­trö­jan för­ut på den här ni­vån. Det var ock­så nya po­si­ti­va för­vänt­ning­ar som fal­ken­bergs­publi­ken vil­le få in­fri­a­de.

Men det var till slut ba­ra are­nan som höll mått­tet.

Ing­en kan väl på­stå att vi bjöds på nå­gon stör­re fot­bolls­un­der­håll­ning. Sna­ra­re tvärtom. Jag har skri­vit det för­ut, hur kan man mis­sa så enk­la pass­ning­ar på den här ni­vån? Det gäll­de in­te ba­ra Fal­ken­bergs FF ut­an ock­så Ös­ter. Förs­ta halv­lek be­stod av ett kop­pel av miss­tag. En­da be­håll­ning­en var Ös­ters fans som höll hög ljud­ni­vå.

Fal­ken­bergs trä­na­re Hasse Eklund var klar­synt nog att in­te hym­la med vad vi fick se. Ett då­ligt Fal­ken­bergs FF. Som en­ligt Eklund själv in­te gjor­de vad man trä­nat på och vad man kom­mit över­ens om.

NU ÄR JAG in­te man­nen att klu­ra ut Fal­ken­bergs tak­tik, och hur den in­te ge­nom­för­des och Eklund vil­le in­te pe­ka ut nå­gon en­skild spelare som in­te gjor­de sitt jobb, el­ler in­te gjor­de vad man kom­mit över­ens om.

Men nå­got stäm­mer in­te när el­va oly­di­ga poj­kar spring­er om­kring på plan och väg­rar att gö­ra som Eklund vill.

La­gets djupleds­spel var mi­ni­malt, om in­te full­stän­digt från­va­ran­de. Man ha­de of­tast bol­len i sin ägo men det slu­ta­de strax ef­ter mitt­lin­jen. Do­mi­nic Chat­to och Amin Na­za­ri ha­de lågt tem­po i sitt pass­nings­spel, och även om Mahmut Özen och To­bi­as Englund för­sök­te lö­pa längs kan­ter­na stu­pa­de de av trött­het ef­ter ett tag.

DET FINNS SYNDER som in­te kan för­lå­tas. Som Do­mi­nic Chattos vid Ös­ters 1–0-mål. Det som kom att av­gö­ra en match som ba­ra osa­de 0–0 fram till dess.

Han ha­de en en­da upp­gift, att mar­ke­ra Ös­ters bäs­te spelare vid fasta si­tu­a­tio­ner, Ma­rio Va­silj. Men när Se­basti­an Cro­nas fri­spark kom var han in­te där och den­na dag som skul­le bli gläd­jens dag byt­tes mot be­svi­kel­se.

En be­svi­kel­se som jag verk­li­gen hop­pas sta­den häm­tar sig ifrån. Det kom­mer att ta li­te tid att få Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na att kän­nas som Fal­ken­bergs FF:S hem­ma­plan. Det be­hövs seg­rar för det ock­så.

Men allt är re­la­tivt. Mi­na tan­kar går just nu till al­la drab­ba­de fa­mil­jer kring bus­so­lyc­kan som drab­bat Äng­sko­lan i Ske­ne. En sko­la jag ock­så kan re­la­te­ra till från min ung­dom.

Bild: KRIS­TER AN­DERS­SON/BILDBYRÅN

MÅLET. Ma­rio Va­silj av­gör mat­chen. Do­mi­nic Chat­to var in­te ens nä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.