Mål­vaktsta­lang räd­da­de Blå­vitt

Hallands Nyheter - - Sporten - JENS BORNEMANN/TT

Det blev ing­en seg­ra­re i stor­mat­chen. Men väl en all­svensk de­but med mer­smak. Med 18-åri­ge Pontus Dahl­berg i mål kla­ra­de IFK Gö­te­borg oav­gjort, 1–1, mot Mal­mö FF i den all­svens­ka pre­miä­ren.

Pre­miär­match mot Mal­mö FF och drygt 32 000 åskå­da­re på läk­ta­ren.

In­te ett gi­vet lä­ge att stäl­la en 18årig de­bu­tant mel­lan stol­par­na.

Men IFK Gö­te­borgsträ­na­ren Jör­gen Lennarts­son gjor­de just det – och lyc­ka­des. Pontus Dahl­berg tving­a­des vis­ser­li­gen släp­pa in ett mål, men gjor­de ock­så ett par vik­ti­ga rädd­ning­ar som räd­da­de Blå­vitt kvar i mat­chen.

– Vi ha­de så klart fun­de­rat på hur vi skul­le gö­ra på mål­vakts­si­dan, vem som rent ge­ne­rellt ska er­sät­ta John Alv­bå­ge och i en så­dan här pre­miär­match, sä­ger Lennarts­son.

– Men Pontus har rätt men­ta­li­tet och vi­sa­de att han fix­ar det. Det är en po­ten­ti­ellt väl­digt stor mål­vaktsta­lang vi har i IFK och för Sve­ri­ge.

I FJOL VAR det John Alv­bå­ge som vak­ta­de Ifk-målet. Men nu när han är ut­lå­nad till Min­ne­so­ta i MLS har Jör­gen Lennarts­son fått tän­ka om. Va­let föll till slut på Dahl­berg, me­dan den mer ru­ti­ne­ra­de kol­le­gan Erik Dah­lin fick sit­ta på bän­ken.

– Det var grymt så klart. Vå­ra sup­port­rar är fan­tas­tis­ka, sä­ger Pontus Dahl­berg till C Mo­re.

– Det bör­jar bra de förs­ta 15 mi­nu­ter­na, se­dan släp­per vi in dem li­te onö­digt i mat­chen. Det är re­la­tivt jämnt i and­ra. En po­äng, men det ha­de va­rit skönt med tre.

DET VAR TVÅ fasta si­tu­a­tio­ner som blev be­håll­ning­en rent mål­mäs­sigt.

Först IFK Gö­te­borgs-hör­nan som gav Mi­kael Bo­man chan­sen att gö­ra förs­ta målet i årets all­svens­ka i åt­ton­de mi­nu­ten. Se­dan Mal­mö-hör­nan och Pawel Ci­bic­kis kvit­te­ring tio mi­nu­ter fö­re pa­u­sen.

För­ra årets mö­te mel­lan la­gen i Gö­te­borg slu­ta­de med stor skan­dal, med ett knall­skott mot Mal­mö­mitt­fäl­ta­ren To­bi­as Sa­na. Den här gång­en var fes­ten i cent­rum, även om Sa­na – med ett för­flu­tet i IFK Gö­te­borg – fick tå­la att publi­ken bus­viss­la­de var­je gång han ha­de bol­len.

SA­NA SLOG FRUSTRERAT ut med arm­bå­gen när han blev ut­bytt – och kros­sa­de en plex­iglasru­ta bakom av­byt­ar­bän­ken.

– Jag såg in­te det. Men jag har gjort nå­got lik­nan­de själv nå­gon gång. De är rätt tun­na de där så de kan gå sön­der, sä­ger Mal­möträ­na­ren Mag­nus Pe­hrs­son.

Å and­ra si­dan fick även Mal­mö FF:S spelar­buss, som stod par­ke­rad ut­an­för ett ho­tell i Gö­te­borg, någ­ra av si­na ru­tor kros­sa­de un­der nat­ten. I öv­rigt av­löp­te stor­mat­chen ut­an vär­re in­ci­den­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.