Suc­cé i dim­man för öp­pet hus på are­nan

Hallands Nyheter - - Sporten - MAR­TIN ER­LANDS­SON 010-471 53 40 mar­tin.er­lands­son@hn.se

Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na var in­svept i dim­ma un­der lör­da­gens vis­ning, men det ver­ka­de in­te be­kym­ra de gla­da be­sö­kar­na i den långa kön till gra­tis­kor­ven.

På pla­nen ut­käm­pa­de kom­mu­nens ung­dom­slag spän­nan­de ba­tal­jer, fem mot fem, och på läk­ta­ren tes­ta­des de ut­fäll­ba­ra plast­sto­lar­na – som kän­des sta­bi­la men än­då ha­de en svik­tan­de mjuk­het.

– Så här var det in­te på Tjörn på 1950-ta­let. Då de­la­de man om­kläd­nings­rum med bor­t­a­la­get och kos­sor­na sköt­te gräs­klipp­ning­en, så vi fick moc­ka skit in­nan det gick att spe­la, sa Ulf Wing­fors.

Längst kö var det till täl­tet där det ser­ve­ra­des gra­tis korv med bröd. Birgitta Ed­vards­son, An­net­te Kirsch­ner och Ani­ta Fjer­ding­by de­la­de ut näs­tan al­la 2 000 kor­var, till to­ner­na av kän­da fot­bollslå­tar som ”Långa bol­lar på Bengt” (Tors­son) och ”Me­ra mål” (Mar­koo­lio).

SMÅTTINGAR I BARN­VAGN sam­sa­des bred­vid åld­ring­ar med rul­la­tor. Ba­ra so­len och Tomas Land­man lös med sin från­va­ro. Den se­na­re skul­le ha för­sökt slå ett av si­na eg­na världs­re­kord i trix­ning/fot­bollsjong­le­ring, men satt fast på ett tåg.

Många ny­fik­na för­sök­te föl­ja pi­lar­na som vi­sa­de vägen ge­nom are­nans ned­re re­gi­o­ner. In­te helt lätt och tid­vis trångt i trap­por­na.

Den som sväng­de väns­ter fick se ”Nap­pe” säl­ja bil­jet­ter till sön­da­gens pre­miär­match och Fff­le­dar­nas kon­tor. Till hö­ger kun­de klubb­lo­ka­len med ett bil­jard­bord pas­se­ras på väg till om­kläd­nings­rum och gym. Ett av do­mar­rum­men ha­de med en förs­ta april-skylt gjorts om till ”do­ping­rum”, men det gick väl ing­en på?

Hos Fal­ken­bergs FF:S her­rar var kak­let i du­schar­na gult och hos IF Böl­jans da­mer blått. Stil­po­äng! Fff-sport­che­fen Hå­kan Nils­son vak­ta­de ut­rust­ning värd fle­ra hund­ra tu­sen kro­nor och av­slö­ja­de att den mest an­vän­da sa­ken i om­kläd­nings­rum­met var spe­geln.

BÖL­JANS SPORT­CHEF Lars Jo­hans­son kol­la­de att mo­bil­kopp­ling­en till om­kläd­nings­rum­mets lju­dan­lägg­ning fun­ge­ra­de. De be­hövs när klub­bens nya kamp­sång av An­na­le­na Win­ter blir klar.

Me­dan bar­nen lek­te i hopp­bor­gar­na fick Böl­jans ord­fö­ran­de Jari Kin­nu­nen och FFF:S ord­fö­ran­de Lars-eric Nils­son var sin sym­bo­lisk nyc­kel till are­nan av kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de.

– Jag är glad att vi har en este­tiskt vac­ker are­na och in­te en be­tong­klump, sa Per Jo­hans­son (C), som även tyck­te att va­let av na­tur­gräs kän­des själv­klart.

– Fotboll ska in­te spe­las på konst­gräs. Nu har vi en fan­tas­tisk plan och jag vet att det pla­ne­ras för lands­kam­per här.

Slut­li­gen be­rät­ta­de Fal­ken­bergs ti­di­ga­re kom­mun­chef Rolf Land­holm att Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na upp­fyl­ler al­la 57 krav som Fot­boll­för­bun­det har för elit­fot­boll.

– Ja, det finns till och med ett krav att jour­na­lis­ter­nas bord på press­läk­ta­ren ska va­ra till­räck­ligt sto­ra för att rym­ma en lap­top.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

VÄLKOMNADE. Fal­ken­berg FF:S Lars-eric Nils­son och IF Böl­jans Jari Kin­nu­nen fick var sin sym­bo­lisk nyc­kel av nämnd­ord­fö­ran­den Per Jo­hans­son (C).

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

LÅNG KÖ. Ani­ta Fjer­ding­by (till väns­ter) och An­net­te Kirsch­ner de­la­de ut näs­tan al­la 2000 gra­tis­kor­var un­der öp­pet hus på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.