Strå­lan­de de­but i U25 från Isa­bel­la To­vek

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

”Det här är mitt förs­ta år i U25 och att vin­na förs­ta kva­let, det ha­de jag in­te rik­tigt räk­nat med”

ISA­BEL­LA TO­VEK

Isa­bel­la To­vek fick bäs­ta tänk­ba­ra start när hon vann förs­ta kva­let i Lövsta Fu­tu­re Challenge.

Täv­ling­en som gick på Ströms­holm un­der lör­da­gen in­ne­höll 18 star­tan­de eki­page och Isa­bel­la To­vek kom dit med sin se­nas­te häst - Hap­pi­ness 26.

– Jag har ba­ra haft häs­ten i tre vec­kor. Det här är mitt förs­ta år i U25 och att vin­na förs­ta kva­let, det ha­de jag in­te rik­tigt räk­nat med, sa Isa­bel­la To­vek.

Hap­pi­ness 26 vär­va­des ne­re på kon­ti­nen­ten.

– Hon som red den in­nan var gra­vid så vi ring­de äga­ren och frå­ga­de, och de ha­de be­stämt att den skul­le säl­jas. Så vi åk­te ner till Tyskland och pro­va­de den. Det gick snabbt, men det var kul.

PÅ STRÖMS­HOLM GICK Isa­bel­la ut som sista ryt­ta­re och pas­se­ra­de fak­tiskt en an­nan hal­länds­ka, Mat­hil­de Han­nell.

Isa­bel­la och Hap­pin­ness fick slut­re­sul­ta­tet 70,702 och Han­nell på De­e­la Mae ham­na­de på 70,395!

– All­tid kul när det är hal­ländskt i topp. Det är spän­nan­de när det är små mar­gi­na­ler, sa To­vek som fick 7500 kro­nor i se­ger­pre­mi­er.

Ett re­sul­tat som hon allt­så in­te ha­de vän­tat sig.

– I och med att det var förs­ta täv­ling­en så ha­de jag inga för­vänt­ning­ar. Jag vil­le ba­ra få mitt kval till SM, men hon har känts fin när jag red hen­ne på ba­nan och sen på täv­ling­en. Allt stäm­de. Nu är det ba­ra små sa­ker man ska fin­sli­pa så blir det än­nu bätt­re.

ISA­BEL­LA TO­VEK BLEV även fem­ma i en an­nan klass med Welt­lie­be, en häst hon haft be­tyd­ligt läng­re och dess­utom vun­nit Sm-guld med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.