Smakstart för FVBK i se­mi­fi­nal­spe­let

Hallands Nyheter - - Sporten - MAR­TIN ÖRTEGREN spor­ten@hn.se

En ef­ter­läng­tad come­back och vinst på bor­ta­plan i den förs­ta se­mi­fi­nald­rabb­ning­en mot ri­va­len Hylte/halm­stad. Fal­ken­bergs VBK drog på smil­ban­den av fle­ra an­led­ning­ar un­der lör­da­gen.

HYLTE/HALM­STAD FAL­KEN­BERG

(21–25, 25–19, 23–25, 16–25)

1 3

– I jämförelse med Ti­erps­mat­cher­na tog grab­bar­na verk­li­gen se­mi­fi­nal­ste­get idag, sa Jo­han ”Bul­len” Eriksson.

Den kra­scha­de ma­gen in­ne­bar en vec­kas sjuk­skriv­ning och tre mis­sa­de kvart­fi­na­ler för li­be­ron, och ti­di­ga­re i vec­kan såg det mörkt ut för en åter­komst. Men krop­pen gav grönt ljus un­der fre­da­gens trä­ning.

– Jag för­sök­te ta det lugnt, men krop­pen sva­ra­de, jag sprang ef­ter bol­lar di­rekt och det kän­des bra. Nu gäl­ler det ba­ra att äta rätt så ska det gå åt rätt håll, för­kla­ra­de Jo­han.

I DET FÖRS­TA se­tet ha­de Fal­ken­berg led­ning­en från början till slut och 30-åring­en var pigg från boll ett.

– Det kän­des som jag in­te ha­de va­rit bor­ta så länge, vil­ket var skönt. Vi ha­de bra kom­mu­ni­ka­tion och spelade verk­li­gen med själv­för­tro­en­de, sa Jo­han.

Hylte/halm­stad kopp­la­de om­gå­en­de grep­pet om det and­ra se­tet och trum­ma­de på or­dent­ligt med mer tyngd än gäs­ter­na.

– De­ras ser­var var väl­digt vas­sa och vi ha­de pro­blem med mot­tag­ning­ar­na.

Fal­ken­berg tog ini­ti­a­ti­vet i set tre och led­de som mest vid ställ­ning­en 14–19. Hem­ma­la­get vak­na­de dock till och låg un­der med en boll vid tre till­fäl­len i slu­tet. Eriksson och kom­pa­ni stod pall och kun­de ta hem det tigh­ta se­tet.

– Jag var ald­rig oro­lig. Al­la viss­te vad de skul­le gö­ra, be­rät­ta­de li­be­ron.

Set fy­ra stod och väg­de li­te, men Fay­ez Al­loush vil­le an­nat. Med tre ra­ka po­äng från hans si­da gick la­get upp i en 14–8-led­ning.

– Vi fick mo­men­tum, gjor­de ett ryck sam­ti­digt som de­ras ma­ski­ne­ri gick ned sig.

Luf­ten gick ur Hylte/halm­stad och Fal­ken­berg säk­ra­de se­gern med kla­ra 25–16.

Trä­na­ren Pa­trik Apa­ri­cio var oer­hört nöjd med in­led­ning­en på se­mi­fi­nal­se­ri­en.

– En jäk­ligt bra start. Kil­lar­na kom ur svå­ra si­tu­a­tio­ner när det be­höv­des och spelade med myc­ket ener­gi. Fram­förallt är jag nöjd med den krigar­men­ta­li­tet de vi­sa­de upp idag, sa Fvbk-trä­na­ren.

Att ”Bul­len” var till­ba­ka i lagupp­ställ­ning­en var väl­kom­met.

– Ed­vin (Swärd) gjor­de det bra när Jo­han var bor­ta. Jo­hans er­fa­ren­het och le­dar­skap är väl­digt vik­tig, sa Apa­ri­cio.

Jo­han blic­ka­de fram emot fort­sätt­ning­en med öd­mjuk­het.

– Trots den­na se­ger är vi in­te fa­vo­ri­ter. Det kom­mer bli långa mat­cher och tigh­ta set he­la vägen, sa han.

Sön­da­gens le­dig­het togs varmt emot av li­be­ron, som kän­de ett visst be­hov av åter­hämt­ning.

– Jag kän­ner mig li­te, li­te yr nu, men det var ett tag se­dan jag åt, av­slu­ta­de Jo­han med ett le­en­de.

Bild: JARI VÄLITALO

SIL­VA SMÄLLER. Je­an Pra­do Sil­va stän­ker dit en av si­na 14 po­äng­gi­van­de slag i mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.