Brynäs höll ut mot sent upp­vak­nat Frölun­da

Hallands Nyheter - - Sporten - MIC­KE LARS­SON/TT

Brynäs led­de med 4–0 och var på väg mot en be­kväm se­ger i den förs­ta se­mi­fi­na­len mot Frölun­da. Men Frölun­da re­du­ce­ra­de till 3–4 un­der mat­chens åt­ta sista mi­nu­ter, och ha­de en kvit­te­ring in­ne nå­gon ti­on­dels se­kund för sent.

Även Brynäs upp­ladd­ning in­för den förs­ta se­mi­fi­na­len av sju ha­de ett inslag av dra­ma­tik. Mål­vak­ten Da­vid Rau­tio, som im­po­ne­ra­de i kvarts­fi­nal­se­ri­en mot Lin­kö­ping och höll nol­lan i tre mat­cher, tving­a­des ut­gå ur la­get i ett sent ske­de.

Rau­tio är sjuk, upp­ger Gefle Dag­blad. Brynäs vill in­te kom­men­te­ra mål­vak­tens sta­tus, men hop­pas att han kan bli till­gäng­lig till mat­chen i Gäv­le på tis­dag.

Han er­sat­tes med den äran i Brynäs mål av 20-åri­ge Fe­lix Sand­ström, som in­te spelade i kvarts­fi­na­ler­na.

– Han gör en ka­non­match och ger oss chan­sen att vin­na, sä­ger Brynäs lag­kap­ten Jacob Blomqvist om den unge mål­vak­ten.

SAND­STRÖM HÖLL NOL­LAN tills 7.21 åter­stod av tred­je pe­ri­o­den. Brynäs led­de med 4–0, se­dan de tre förs­ta må­len gjorts i nu­me­rärt över­läge. Det var sam­ma Frölun­da-spelare som satt ut­vi­sad var­je gång – den käm­pas­tar­ke fin­län­da­ren Se­an Ber­gen­heim.

– Han ko­kar över. Han vill för myc­ket och går in väl­digt hårt i si­tu­a­tio­ner­na, sä­ger Frölun­das trä­na­re Ro­ger Rönn­berg.

Gö­te­borgs­la­get ha­de ock­så någ­ra po­wer­play, men fort­sat­te sak­na ef­fek­ti­vi­tet i den spel­for­men.

Men det regerande mäs­tar­la­get gav in­te upp. När drygt sju mi­nu­ter åter­stod job­ba­de Se­basti­an Stål­berg, bakom mål, in puc­ken till en re­du­ce­ring för Frölun­da.

Med mind­re än två mi­nu­ter kvar blev het­sigt på isen. På kort tid fick Frölun­da en ut­vis­ning och Brynäs fy­ra, varav två för pro­tes­ter mot do­mar­na. Det hjälp­te hem­ma­la­get till två se­na po­wer­play-mål.

– Man kän­ner en grym ils­ka över att det är vi själ­va som sät­ter oss i ski­ten, sä­ger Jacob Blomqvist om ett par av lag­kam­ra­ter­nas ut­vis­ning­ar.

– Det är för myc­ket på spel för att dra på sig en ut­vis­ning för att man snac­kar och gnäl­ler på do­ma­ren, kon­sta­te­rar Blomqvist.

När 1.05 åter­stod styr­de Jo­el Lun­dqvist in ett skott från Ca­sey Well­man till 2–4. Med ba­ra 18 se­kun­der gjor­de Well­man själv Frölun­das tred­je mål till 3–4.

Frölun­das po­wer­play fort­sat­te och i ögon­blic­ket ef­ter att slut­sig­na­len började lju­da låg puc­ken på nytt i Brynäs kas­se. Do­mar­na gjor­de först tec­ken för mål, men änd­ra­de sig ef­ter en vi­deo­gransk­ning.

Tan­kar hann pas­se­ra me­dan den på­gick.

– Jag började tän­ka att okay det är 4–4, vi får ta dem i sud­den, sä­ger Jacob Blomqvist.

Bild: AVDO BILKANOVIC

TILL­BA­KA TILL FAL­KEN­BERG. För­re fal­ken­bergs­spe­la­ren Ulf ”Tic­kan” Carls­son ska för­sö­ka få si­na Halm­stads­spe­la­re att slå Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.