FBTK ska se till så in­te ”Tic­kan” får fi­ra

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se AN­DERS TORNELL 010-471 51 49 at@hn.se

”Klub­ben lig­ger mig varmt om hjär­tat och be­tyd­de myc­ket för mig ge­nom kar­riä­ren”

ULF ”TIC­KAN” CARLS­SON

Fal­ken­bergs BTK kän­ner sig som lil­le­bror mot Halm­stad och slår ur un­der­läge. – Det passar oss nog gans­ka bra, sä­ger coachen Erik Åh­man in­för Sm-kvarts­fi­na­len.

De bå­da la­gen har stött på varand­ra 66 gång­er i högs­ta li­gan. Och Fal­ken­berg har ba­ra vun­nit en match på de se­nas­te 15. Det var i höstas då man slog till­ba­ka HB­TK hem­ma med 4–1.

Då var in­te Halm­stads ki­nes Han Chu­an Xi med. Det var han se­nast då HB­TK vann med 4–1.

– Visst är han bra, men in­te omöj­lig, Pa­da­sak vann ett set och Ibra­hi­ma två mot ho­nom. Och jag kän­ner att vi har go­da chan­ser att slå ho­nom, sä­ger Erik Åh­man.

Bå­de Pa­da­sak Ta­ni­vi­riy­a­ve­cha­kul och Ibra­hi­ma Di­aw var med långt fram i se­ten mot Han Chu­an Xi.

– Han har ju ba­ra för­lo­rat en match i se­ri­en och det gör att ex­em­pel­vis Ha­rald An­ders­son kan slapp­na av li­te mer när han spe­lar istäl­let för att kän­na press att vin­na si­na två mat­cher.

DET SOM TA­LAR för FBTK är att la­get är jämn­starkt. Al­la spelare har chan­sen i si­na mat­cher.

– Det känns som om vi är i bra form. Kil­lar­na har trä­nat bra i vec­kan och det finns ing­en räds­la att gå in i slut­spe­let. Det blir li­te ex­tra tänd­ning när det är ett hal­lands­der­by.

Lagupp­ställ­ning­en är in­te of­fi­ci­ell, men allt ta­lar för att Fal­ken­berg stäl­ler upp med sam­ma lag som slog Sö­der­hamn se­nast och Ta­ni­vi­riy­a­ve­cha­kul och Di­aw kom­plet­te­ras av Alex­an­der Fran­zén.

– Det är ju vår ba­supp­ställ­ning och det gäl­ler att al­la spelare är i bra form, som mot Sö­der­hamn.

PÅ SÖN­DA­GEN FYLL­DE Halm­stads trä­na­re Ulf ”Tic­kan” Carls­son 56 år och hop­pas på en för­se­nad fö­del­se­dags­pre­sent.

– Jag ska på­min­na grab­bar­na om det..., sä­ger ”Tic­kan” in­för mötet mot sitt gam­la lag i Falk­hal­len.

Carls­son är född och upp­vux­en i Fal­ken­berg och det var i FBTK han fick sitt sto­ra ge­nom­brott som spelare un­der sent 70-tal. Känns det spe­ci­ellt för dig att det är just FBTK som ni mö­ter?

– Jag har mött dem så många gång­er att jag kom­mit över det, men visst var det vär­re för 7-8 år se­dan. Då var det li­te job­bigt. Klub­ben lig­ger mig varmt om hjär­tat och be­tyd­de myc­ket för mig ge­nom kar­riä­ren.

– Det är spän­nan­de med der­by. Bå­de vi och FBTK är jäm­na och det lag som har bäst dags­form kom­mer att dra det längs­ta strå­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.