Kvarts­fi­nal­chan­sen kvar för Dam­kro­nor­na

Hallands Nyheter - - Sporten - SOFIA TANAKA/TT

Sve­ri­ge seg­ra­de över Schweiz i den and­ra mat­chen i ishoc­keyvm i Ply­mouth, USA. Hop­pet om att nå kvarts­fi­nal le­ver.

– Jag tyc­ker att vi spelade bra tak­tiskt. Vi vet se­dan ti­di­ga­re li­te grann hur vi ska spe­la mot Schweiz, sä­ger för­bunds­kap­ten Leif Boork till TT.

Han­na Ols­son sat­te 1–0, sex mi­nu­ter in i förs­ta pe­ri­o­den.

– Jag fick puc­ken i egen zon av Eri­ka Grahm och se­dan för­sök­te jag vän­ta in mi­na kom­pi­sar som var på byte och så kom bac­ken ut gans­ka hårt. Jag för­sök­te ba­ra gå runt och se­dan kom jag in gans­ka en­kelt på mål och då var det ba­ra sät­ta dit den, sä­ger hon till Ra­di­ospor­ten.

I and­ra pe­ri­o­den kvit­te­ra­de Schweiz till 1–1. Lisa Jo­hans­son fast­ställ­de se­dan slut­re­sul­ta­tet i tred­je pe­ri­o­den, 2–1.

– Vi full­föl­jer vår plan och spe­lar bra bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt och hjäl­per varand­ra över he­la ba­nan myc­ket bätt­re än vad vi gjor­de mot Tyskland, sä­ger Jo­hans­son till SR.

Dam­kro­nor­na var pres­sa­de att vin­na för att kun­na gå vi­da­re, se­dan Tyskland seg­rat mot Tjec­ki­en. I la­gets förs­ta match för­lo­ra­de svens­kor­na mot Tyskland med 1–3.

– Det känns na­tur­ligt­vis jät­te­bra. Nu är vi med i tur­ne­ring­en igen och det lig­ger i vå­ra hän­der in­för sista mat­chen, sä­ger för­bunds­kap­ten Leif Boork, och tilläg­ger att det var ”en tuff fy­sisk match”. Var det ner­vöst un­der mat­chen med tan­ke på lä­get i tur­ne­ring­en?

– Man fo­ku­se­rar ju på mat­chen så man kän­ner in­te oro ut­an mer fo­kus. Jag tän­ker in­te på kon­se­kven­ser av en match, och fo­ku­se­rar in­te på det som lig­ger fram­åt. Det är in­te så känslo­mäs­sigt, sä­ger Boork.

Sve­ri­ge har nu fort­fa­ran­de chans att gå till kvarts­fi­nal. Nat­ten mot tis­dag spe­lar Dam­kro­nor­na sin sista match i grupp­spe­let, mot Tjec­ki­en. Se­ger där, sam­ti­digt som Schweiz för­lo­rar mot Tyskland, in­ne­bär blå­gult i kvarts­fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.