”Gös­ta var ett all­var­ligt hu­mo­ris­tiskt snil­le”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JAN AN­DERS­SON 031-62 46 11 jan.an­ders­son@gp.se

Den folk­kä­re skå­de­spe­la­ren, ko­mi­kern och Dra­ma­ten­re­gis­sö­ren Gös­ta Ek­man är död. – Det känns väl­digt led­samt, sä­ger vän­nen Tom­my Kör­berg.

En­ligt Dra­ma­ten som­na­de Gös­ta Ek­man in i sitt hem un­der nat­ten mot lör­da­gen ef­ter en tids sjuk­dom. Vän­nen och re­vy­kol­le­gan se­dan 1970-ta­let Tom­my Kör­berg viss­te om att Gös­ta Ek­man var sjuk, och att det var all­var­ligt.

– Det känns såklart trå­kigt i dag, det är ett väl­digt trist be­sked, men jag viss­te att Gös­ta var då­lig och jag för­stod att han kanske in­te ha­de så långt kvar när lä­get för­vär­ra­des för ett tag se­dan, sä­ger sång­a­ren till GP.

Tom­my Kör­berg lär­de kän­na Gös­ta Ek­man i sam­band med att de bå­da med­ver­ka­de i Has­seå­ta­ges re­vy Svea Hund i mit­ten av 70-ta­let.

– Ett tag var vi näs­tan som brö­der. Gös­ta var ett all­var­ligt hu­mo­ris­tiskt snil­le. Han viss­te att hu­mor var all­var­li­ga sa­ker.

ÄVEN PE­TER DALLE lär­de kän­na Gös­ta Ek­man och kom ho­nom nä­ra ef­ter att Ek­man med­ver­kat i Dal­les 40-talsin­spi­re­ra­de film Sken­bart.

– Det är en av vå­ra ab­so­lut störs­ta. En män­ni­ska jag väx­te upp med som det ro­li­gas­te man viss­te. Det var ju Gös­ta Ek­man, Has­seå­tage och allt de gjor­de till­sam­mans. Han har be­tytt jät­te­myc­ket för mig och sen har vi ju bli­vit go­da vän­ner, sä­ger Pe­ter Dalle till TT.

Det var just ge­nom Has­seå­ta­ges många re­vy­er som Gös­ta Ek­man slog ige­nom, men det var via film och tv som ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren blev folk­kär på rik­tigt.

I början av 80-ta­let gjor­de han suc­cé i ett an­tal kor­ta sket­cher som den fum­li­ge och hopp­lö­se herr Gun­nar Papp­ham­mar, och un­ge­fär sam­ti­digt kom rol­len som ”mäs­ter­tju­ven” Sic­kan i den äls­ka­de film­se­ri­en om Jöns­son­li­gan.

Men som re­gis­sör vid Dra­ma­ten och pro­fes­sor vid Te­a­ter­hög­sko­lan od­la­de Gös­ta Ek­man även sin all­var­li­ga och mer se­ri­ö­sa si­da.

– Gös­ta var en otro­ligt bra dra­ma­tisk skå­de­spe­la­re. Han var one of a kind, be­to­nar Ma­ri­ka La­gercrantz som spelade mot Gös­ta Ek­man i fil­men Nu är pap­pa trött igen, med re­gi och ma­nus av hu­strun Ma­rie-lou­i­se Ek­man.

– Jag vet att han och Ma­rie-lou­i­se var så lyck­li­ga till­sam­mans. Jag träf­fa­de Gös­ta på ga­tan för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan och han ver­ka­de sig lik. Nu tän­ker jag med varmt del­ta­gan­de på Ma­rie-lou­i­se som pre­cis har för­lo­rat sin äls­ka­de, sä­ger Ma­ri­ka La­gercrantz till GP.

ÄVEN PÅ SVT har man re­a­ge­rat på Gös­ta Ek­mans död. Un­der lör­da­gen la­des ko­me­di­se­ri­en Herr och fru Papp­ham­mar ut på SVT Play och se­na­re även Has­seå­ta­ges hyl­la­de lång­film Pi­cas­sos även­tyr.

Gös­ta Ek­man blev 77 år.

Bild: CHRISTINE OLS­SON

DOG I HEM­MET. Gös­ta Ek­man gick bort ef­ter en tids sjuk­dom.

Bild: PRESSBILD

SIC­KAN. Gös­ta Ek­man som Char­les Ingvar ”Sic­kan” Jönsson i fil­mer­na om Jöns­son­li­gan. Här med Björn Gustaf­son (Dy­na­mit-har­ry) och Ulf Brunn­berg (Van­he­den).

Bild: PAWEL FLATO

PAPP­HAM­MAR. En av Gös­ta Ek­mans mest snubb­li­ga ka­rak­tä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.