Good Har­vest hu­kar i skug­gan av si­na ido­ler

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JO­HAN LINDQVIST

Det finns för­stås ba­ra ett sätt att få ve­ta att en lå­ga kan brän­nas och gö­ra ont. Li­te på håll är el­den ba­ra varm, my­sig och vac­ker. Man mås­te stop­pa dit fing­ret för att det ska kän­nas. Se­dan vet man.

DET ÄR SAM­MA sak med mu­sik. Med li­te di­stans är den fin och my­sig, men oj vad ont den kan gö­ra att verk­li­gen lyss­na på.

Allt­för myc­ket mu­sik, och in­te minst in­om den enormt över­be­fol­ka­de ka­te­go­rin, sing­er&song­wri­ter är just my­sig. Det är in­te för in­te man bru­kar pra­ta om lä­gerelds­lå­tar. Mu­sik som mju­kar upp an­lets­dra­gen och loc­kar ner oss i vi­lo­puls. Men fa­sci­ne­ran­de nog kan sam­ma lå­tar, sjung­na av en unik röst med ett fil­ter­fritt ut­tryck, sprät­ta om­kring som gal­na bang­ers i den där lä­gerel­den.

GOOD HAR­VEST, DET vill sä­ga Han­na En­löf och Yl­va Eriksson, fick en del upp­märk­sam­het med sin tolk­ning av Jo­ni Mit­chells Wood­stock. En ty­pisk lä­gerelds­låt. Den ena led­de till det and­ra och nu släp­per du­on al­bum med eg­na lå­tar, ska öpp­na för Kris Kristof­fer­son på Li­se­berg och åka på som­martur­né med Per Gess­le.

De är ut­an tve­kan re­do, de­ras ski­va är fin, de sjung­er bra till­sam­mans. De gör ett ha­bilt hant­verk och Good Har­vest är där­med svå­ra att kri­ti­se­ra. Jag tror många kom­mer tyc­ka om dem i som­mar.

GOOD HAR­VEST In a li­fe and pla­ce li­ke this (Spa­ce sta­tion/bor­der)

MIN ÖNS­KAN IN­FÖR de kom­man­de spel­ning­ar­na är att de vå­gar släp­pa på hand­brom­sen. Pro­ble­met med ski­van är näm­li­gen in­te de allt­för många, allt­för ano­ny­ma lå­tar­na. Pro­ble­met är att det är för pryd­ligt. Det är som att de vill gö­ra all­ting rätt och rik­tigt och det är smärt­samt up­pen­bart att Jo­ni Mit­chell är den sto­ra fö­re­bil­den. Ing­et fel på hen­ne, Jo­ni Mit­chell är fan­tas­tisk, men Good Har­vest be­hö­ver hit­ta eg­na sätt att gö­ra det här på i stäl­let för att i det när­mas­te här­ma ido­lens sätt att job­ba med me­lo­di­er och fra­se­ring. När Jo­ni gör Wood­stock fylls den med bit­ter­ljuvt ve­mod och en blå, fran­sig ro­man­tik. I Good Har­vests tolk­ning blir den en­di­men­sio­nell.

Wa­ker of the he­art, in­le­dan­de Pil­grim och sing­eln Char­ly an­ty­der att det finns en skär­pa värd att ut­veck­la. Men då mås­te Good Har­vest vå­ga när­ma sig sin egen, in­re lå­ga och slu­ta hu­ka i skug­gan från iko­ner­na i si­na spel­lis­tor.

Bild: BOR­DER MU­SIC

SLÄPP TAGET. Good Har­vest be­hö­ver hit­ta sin egen röst, menar GP:S re­cen­sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.