Tufft mö­te med mar­dröm­men

Sve­ri­ges mo­di­gas­te

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Åt­ta del­ta­ga­re ut­sät­ter sig för si­na värs­ta räds­lor i ”Sve­ri­ges mo­di­gas­te”. – Det blir som kog­ni­tiv te­ra­pi, sä­ger pro­gram­le­da­ren Fri­da Nordstrand.

Del­ta­gar­na har olika räds­lor, bak­grun­der och för­ut­sätt­ning­ar – men de har en sak ge­men­samt: de är tröt­ta på att va­ra räd­da och vill ut­ma­na sig själ­va. De kom­mer till Mal­ta för att vis­tas i trånga ut­rym­men, ba­lan­se­ra högt över ha­vet och dy­ka ner i de dju­pas­te vat­ten.

– Det hän­der någon­ting med oss när vi kla­rar så­dant vi in­te trod­de att vi skul­le kla­ra. Vi väx­er och får en helt an­nan själv­käns­la, sä­ger Fri­da Nordstrand.

Hon är sport­kom­men­ta­tor och har bland an­nat va­rit pro­gram­le­da­re för ”Su­perstars”. För hen­ne var det vik­tigt att kun­na stå för al­la täv­lings­mo­ment i pro­gram­met.

– Det är inga fjant­gre­jer el­ler för­ned­ran­de täv­ling­ar, ing­et känns få­nigt.

Eme­lie Isacs­son

Foto: John­ny Woh­lin/tv3

Åt­ta del­ta­ga­re täv­lar om en halv mil­jon kro­nor och ti­teln Sve­ri­ges mo­di­gas­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.