Kol­le­ger och vän­ner minns Gös­ta Ek­man

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Vi job­ba­de ihop i Has­seå­ta­ges re­vy Svea Hund på 70-ta­let och ha­de väl­digt trev­ligt till­sam­mans. Jag, Gös­ta och Lena Ny­man bru­ka­de gå till re­stau­rang KB så of­ta ihop att vi kal­la­de oss för ’Kb­tri­on’. Nu är det ba­ra jag kvar i li­vet.”

TOM­MY KÖR­BERG

sång­a­re, till GP.

Det var fan­tas­tiskt att job­ba med Gös­ta Ek­man, han var så otro­ligt kun­nig och snabb. Jag såg ny­li­gen Has­seå­ta­ges film Äg­get är löst, den är fort­fa­ran­de un­der­bar. Papp­ham­mar kan jag se hur många gång­er som helst, och sket­chen där Gös­ta ska kö­pa en kvälls­tid­ning och in­te kan väl­ja mel­lan Ex­pres­sen och Af­ton­bla­det, den känns fort­fa­ran­de väl­digt ak­tu­ell.”

MA­RI­KA LA­GERCRANTZ skå­de­spe­la­re och fd kul­tur­råd i Ber­lin, till GP.

Jag träf­fa­de Gös­ta Ek­man på Dra­ma­ten 1985 när jag pre­cis ha­de bör­jat där, ny och grön från scen­sko­lan, och han var så him­la fin mot mig då. Jag minns att han var väl­digt stöt­tan­de och såg till att jag triv­des. Vi ar­be­ta­de ock­så till­sam­mans härom året på Dra­ma­ten med den Gi­ri­ge av Mo­liè­re, som Gös­ta Ek­man re­gis­se­ra­de och där jag spelade Mäs­ter Jac­ques. Det är ett spe­ci­ellt min­ne.”

CLAES MÅNSSON

skå­de­spe­la­re, till GP.

Kan in­te slu­ta grå­ta. Det går upp för mig hur in­prän­tad i mig han är och hur stor på­ver­kan han har haft på så fun­da­men­ta­la vis. Han har lik­som de­fi­ni­e­rat hu­ma­nis­tisk hu­mor, taj­ming, fra­se­ring, mång­fald, bredd, em­pa­ti, den fria och sam­ti­digt sär­de­les ofria män­ni­skan, bris­ter­na och felen, det ge­ni­alt häm­ma­de, den lil­la män­ni­skans omöj­li­ga och vack­ra kamp, och all vux­en lek­lust!”

LISA NILS­SON sång­ers­ka och ar­tist, på Instagram.

Få be­härs­kar span­net från ko­mik till tra­gik - och vet att de hör ihop. Sörjer Gös­ta Ek­man, minns hans tv-histo­ria.” HAN­NA STJÄRNE

SVT:S vd, på Twit­ter. Jag är jät­te­led­sen. Usch. Jag fick hö­ra det för fem mi­nu­ter se­dan och sit­ter här ba­ra. Vi har ju job­bat så väl­digt myc­ket ihop. Vad vi har haft ro­ligt och vad myc­ket jag har skrat­tat med ho­nom.”

BIRGITTA AN­DERS­SON

skå­de­spe­la­re, till Ex­pres­sen. Jag kom­mer att min­nas ho­nom på al­la sätt. Med allt som har med konst­när­skap att gö­ra, med den oer­hör­da se­ri­ö­sa kun­skap han ha­de, om hur han kun­de va­ra så fan­tas­tiskt spi­ri­tu­ell och med al­la go­da, dju­pa och ex­i­sten­ti­el­la skratt.” LENA SÖDERBLOM som spelade mot Gös­ta Ek­man i Herr och Fru Papp­ham­mar, till TT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.