Det var gla­da mi­ner på in­vig­ning­en fö­re mat­chen Fal­ken­berg-ös­ter. Men mind­re glatt när FFF se­dan föll.

FOTBOLL: SU­PE­RET­TAN

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

– En väl­digt kons­tig match. Jag tyc­ker in­te de kom­mer till någ­ra av­slut alls. Än­då står det 2-0 när det är slut, sa Mahmut Özen.

Den förs­ta hi­sto­ris­ka mat­chen på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na blev verk­li­gen ing­en höj­da­re för Fal­ken­bergs FF. Med sex nya spelare i star­tel­van jäm­fört med sista mat­chen i All­svens­kan 2016 gick la­get ut li­ka för­sik­tigt och tre­van­de som en ton­å­ring på sin förs­ta dejt.

– Sista tred­je­de­len ho­tar vi in­te dem alls. Sen gör de 1–0 på en fast si­tu­a­tion. Så­dan är fot­bol­len, gör du in­te mål så straf­fas du, fort­sat­te Mahmut Özen som själv tog tre pig­ga löp­ning­ar förs­ta kvar­ten.

– Jag var all­de­les för het i början. Jag kän­de att jag var tvung­en att brom­sa li­te för att det in­te skul­le hän­da nå­got, sa ”Mus­se” som än­då fick kli­va av i and­ra halv­lek med smär­ta i ena lå­ret. Var det över­tänd­ning?

– Li­te kanske. Man var ju tag­gad till max, fort­sat­te Özen.

Pre­miär­fes­ten kom av sig och slu­ta­de i ett svi­dan­de an­tik­li­max för Fal­ken­bergs FF.

”Jag var all­de­les för het i början. Jag kän­de att jag var tvung­en att brom­sa li­te”

MAHMUT ÖZEN

PUBLI­KEN PÅ ÖVER 4000 per­so­ner fick se mitt­fälts­för­vär­vet Do­mi­nic Chat­to sjun­ka djupt ner, näs­tan i knä på back­lin­jen, me­dan FFF:S yt­ter­bac­kar gjor­de fram­stö­tar.

Även To­bi­as Englund ut­nytt­ja­de sin snabb­het. Men an­falls­du­on Erik Pärs­son och Vik­tor Gö­tes­son fick näst in­till noll bol­lar att job­ba med.

”Vi kom knappt upp i 50 pro­cent av vad vi kan. Vi fast­nar på mit­ten och föl­jer in­te match­pla­nen”

HAM­PUS NILS­SON

DET SPRUD­LA­DE IN­TE hel­ler kring Ös­ters offensiv. De få­tal gång­er det tän­de till var när Amin Na­za­ri och Se­basti­an Cro­na ha­de si­na dus­ter och ver­ba­la fäkt­ning­ar på cen­tra­la mitt­fäl­tet.

Nya pla­nen på FAA är tre me­ter bre­da­re än på Fal­ken­bergs IP, 68 me­ter i stäl­let för 65. Men Mahmut Özen kän­de in­te av den stör­re ar­bet­sy­tan:

– Nej, jag tänk­te in­te alls på det. Men det är ju job­bigt att vi för­lo­rar en sån här match.

DET BLEV EN smu­la bätt­re tem­po i and­ra halv­lek men bå­da må­len stod små­län­ning­ar­na för. Tre Ös­ter-spelare läm­na­des le­di­ga i bort­re de­len av straff­om­rå­det när Se­basti­an Cro­na slog sin fri­spark som kap­te­nen Ma­rio Va­silj stöt­te in i 83:e mi­nu­ten - och blev are­nans förs­ta målskytt.

I sam­ma ve­va åk­te Fff-mål­vak­ten Ham­pus Nils­son på en smäll.

– Jag släng­de mig och ser en su­la rätt i nyl­let, men do­ma­ren tyck­te det var en van­lig kol­li­sion, sa Ham­pus.

På över­tid kom än­nu ett bak­läng­es­mål när pass­nings­kung­en Jo­nat­han Le­vi fick öp­pet nät när Ham­pus Nils­son in­te hann till­ba­ka från hör­na i of­fen­sivt straff­om­rå­de. Friskt vå­gat - men ing­et vun­net. – Vi vil­le i al­la fall in­te för­lo­ra pre­miä­ren och då mås­te vi gö­ra allt för att få in en kvit­te­ring. Det var rätt nä­ra, men det lyc­ka­des in­te, sa FFF:S mål­vakt som för­stås var be­svi­ken.

– Det är väl ing­et vi­da­re. Vi möt­te ett de­fen­sivt Ös­ter som kom hit och var nöj­da med en po­äng. Det är små de­tal­jer som av­gör, bland an­nat ett mål på en fast si­tu­a­tion.

HAM­PUS NILS­SON VIL­LE in­te an­vän­da pla­nen, där många av pla­nens ak­tö­rer ställ­des in­för halk­test, som bort­för­kla­ring

– Nej, vi kan in­te skyl­la på pla­nen. Man fast­na­de li­te i and­ra halv­lek när so­len tog un­dan vatt­net, men vi är bätt­re än så här.

– Vi kom knappt upp i 50 pro­cent av vad vi kan. Vi fast­nar på mit­ten och föl­jer in­te match­pla­nen, sa Ham­pus.

Spe­lar­na var snab­ba ut i om­kläd­nings­rum­met ef­ter slut­sig­na­len. Bland and­ra Christof­fer Carls­son som drog på sig två var­ning­ar och där­med är av­stängd i näs­ta om­gång mot Trel­le­borg.

Trä­na­ren Hasse Eklund var be­svi­ken.

– Vi mås­te ha ett djupleds­spel pre­cis som vi trä­nat på. Men det blev för många tek­nis­ka miss­tag och för myc­ket kort­pass­ning­ar.

NOLLAT I PRE­MIÄ­REN. Erik Pärs­son tes­tar ett av­slut mot Ös­ter, men an­fal­la­ren vär­vad från Lands­kro­na Bo­is kom an­nars ald­rig rik­tigt in i mat­chen.

Bild: KRIS­TER AN­DERS­SON

Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­son@hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.