Vil­ken sön­dag för lax­fis­kar­na! In­vig­ning av den nya Lax­bron och start på lax­sä­song­en.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

En glad dag var det för Fal­ken­bergs fis­ka­re när nya lax­bron in­vig­des och lax­sä­song­en drog igång.

Det var en stolt Chris­ter Norr­man som kun­de klip­pa ban­det till den nya lax­bron i Ätran. Bron har vis­ser­li­gen va­rit på plats se­dan början av feb­ru­a­ri, men i sam­band med sä­songs­pre­miä­ren av lax­fis­ket in­vig­des den of­fi­ci­ellt på lör­dags­för­mid­da­gen.

– För ett år se­dan stod vi här och sa att ”näs­ta år ska här fin­nas en ny bro.” I dag är myc­ket nöj­da med re­sul­ta­tet, sa Chris­ter Norr­man, ord­fö­ran­de för tek­nis­ka nämn­den i Fal­ken­berg, strax in­nan han för­kla­ra­de bron in­vigd.

Den gam­la bron fick ri­vas när man upp­täck­te att den bli­vit an­gri­pen av rost, och man be­fa­ra­de då att den skul­le ra­sa. Nya bron är bå­de hög­re och bre­da­re, och till skill­nad från den för­ra har den även pla­tå­er som rull­stols­bur­na kan fis­ka ifrån.

– DET ÄR vi väl­digt gla­da över. Bron är väl­digt vac­ker och vik­tigt för Fal­ken­berg. Lax­fis­ket är sta­dens signum, sä­ger Chris­ter Norr­man.

Jesper Ljung­berg, hän­gi­ven flug­fis­ka­re som dri­ver fö­re­ta­get Fis­ke­gui­de i Fal­ken­berg, var på plats un­der in­vig­ning­en för att lä­ra ut flug­fis­kets äd­la konst. Han stod med be­nen i Ätran och sving­a­de sitt spö re­dan kloc­kan sex på mor­go­nen för att till ful­lo hinna nju­ta av lax­pre­miä­ren.

– Det är un­der­bart! Jag har ju vän­tat se­dan sep­tem­ber. Som fis­ka­re kän­ner man sig som en björn i ide un­der vin­tern, sä­ger han.

Att hans ti­di­ga mor­gon­fis­ke in­te re­sul­te­ra­de i nå­gon fång­ad fisk be­kym­rar ho­nom in­te.

– Det vo­re en bonus såklart, men det är in­te po­äng­en. Förs­ta da­gen hand­lar det mer om att pra­ta med folk och änt­li­gen få kom­ma ut igen.

EN SOM DÄR­E­MOT fång­a­de en rik­tig bjäs­se var Mag­nus Törn­gren. Han började fiske­da­gen med att lan­da en 9,6-ki­loslax, men han var in­te skryt­sam över sa­ken.

– Nä, det är in­te det vik­ti­gas­te. Det so­ci­a­la är minst li­ka vik­tigt, sä­ger han.

Ca­mil­la Ham­ne­mo, en­hets­chef på skog och kust, har va­rit med i pro­jekt­grup­pen som job­bat med den nya lax­bron.

– Det är en spe­ci­ell dag i dag. Det har myll­rat av fis­ka­re längs Ätran se­dan tidig mor­gon, och den blir en sta­tus­höj­ning för he­la om­rå­det, sä­ger hon.

Sven Jo­han Svens­son sit­ter i Ätrans fis­ke­vårds­sty­rel­se, och han har en egen idé om hur om­rå­det skul­le kun­na få än­nu hög­re sta­tus.

– Jag tyc­ker att man ska dö­pa pro­me­nad­strå­ket till Kung­asti­gen, sä­ger han.

När kung­en in­vig­de Her­ting­for­sen för tre år se­dan gick han näm­li­gen en run­da från for­sen som av­slu­ta­des vid lax­bron där han tog emot ett fis­ke­kort.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

BAN­DET ÄR KLIPPT. Nya lax­bron fick en of­fi­ci­ell in­vig­ning sam­ti­digt som

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

lax­fis­ke­pre­miä­ren drog i gång. Chris­ter Norr­man, ord­fö­ran­de för tek­nis­ka nämn­den i Fal­ken­berg, klipp­te ban­det.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

LAXLYCKA. Jesper Ljung­berg (till hö­ger) var i ån kloc­kan sex på mor­go­nen för att hinna fis­ka in­nan han skul­le in­stru­e­ra flug­fis­ke på in­vig­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.