Fak­ta: Svå­ra bus­so­lyc­kor

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

De­cem­ber 2011: Två per­so­ner dog och fle­ra ska­da­des när en buss och en last­bil kroc­ka­de ut­an­för Mull­sjö. Maj 2010: En 77-årig kvin­na om­kom när en buss med 30 per­so­ner kör­de av vägen på Fä­ringsö ut­an­för Stock­holm. 22 per­so­ner ska­da­des lind­rigt. Feb­ru­a­ri 2007: Sex per­so­ner om­kom när två bus­sar i lin­je­tra­fik kol­li­de­ra­de på läns­väg 288 i när­he­ten av Ras­bo mel­lan Uppsa­la och Öst­ham­mar. Ja­nu­a­ri 2006: Nio per­so­ner dog när en buss med ett 50-tal om­bord kör­de av mo­tor­vä­gen E18/E20 ut­an­för Ar­bo­ga och ham­na­de på ta­ket. Ja­nu­a­ri 2003: Sex män­ni­skor mis­te li­vet när en er­sätt­nings­buss för ett in­ställt tåg kör­de av vägen mel­lan Fa­gers­ta och Äng­els­berg i nor­ra Väst­man­land. Ju­ni 2002: Två barn om­kom när en lin­je­buss kör­de in i en skol­buss i Rå­neå. Sep­tem­ber 2001: Sex per­so­ner om­kom när en skol­buss med 38 ele­ver kol­li­de­ra­de med en ful­las­tad tim­mer­bil i In­dal norr om Sundsvall. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.