Ske­ne i sorg da­gen ef­ter

Sorg i Ske­ne ef­ter döds­o­lyc­kan i Här­je­da­len – på Äng­sko­lan trös­tar man varand­ra

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

På Äng­sko­lan i Ske­ne var verk­lig­he­ten till­ba­ka, fast än­då in­te. På skol­går­den sam­la­des ele­ver för att sör­ja och ta hand om varand­ra.

Ing­et var som van­ligt i Ske­ne da­gen ef­ter den tra­gis­ka bus­so­lyc­kan i Här­je­da­len, där tre ele­ver mis­te li­vet.

– Hjär­tat slits näs­tan sön­der av det­ta, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Pe­ter Land­gren (S).

På Äng­sko­lan för­sö­ker sorg­tyng­da ele­ver trös­ta varand­ra.

Många stan­nar till vid min­nes­plat­sen på väg in till sko­lan. De pra­tar, kra­mas. Nå­gon grå­ter hög­ljutt. Vid si­dan står en grupp och ser på i tyst­nad. De för­sö­ker trös­ta varand­ra, klap­par varand­ra på ryg­gen, kra­mas.

And­ra ele­ver sit­ter tys­ta i ef­ter­tan­ke och sorg. Min­nes­plat­sen har vux­it med ljus och blom­mor.

– Jag har tre barn i sko­lan. Min dot­ter är i sam­ma klass som en av de om­kom­na. De ba­ra grå­ter och är leds­na. De har gått i sam­ma klass se­dan tre­an. Va­rit med i sam­ma id­rotts­klubb. Det är för­fär­ligt, be­rät­tar en mam­ma.

Stöd­per­so­nal från för­valt­ning­en och kyr­kan finns på plats på skol­går­den. Lä­ra­re och ele­ver i åt­tan sam­la­des på mor­go­nen för en ge­men­ sam stund i Kul­tur­hu­set in­till sko­lan.

– Vi för­sö­ker gö­ra så myc­ket var­dag som det går, det är tan­ken. Vår per­so­nal är vak­sam över ung­do­mar som be­hö­ver pra­ta el­ler få stöd, sä­ger Ken­ny Fred­holm, verk­ sam­hets­an­sva­rig från ut­bild­nings­för­valt­ning­en i Marks kom­mun.

För­u­tom de tre som om­kom i olyc­kan ska­da­des fle­ra all­var­ligt. Någ­ra av de som var med om olyc­kan har kom­mit till sko­lan på mor­go­ nen och del­tog i sam­ling­en för åt­tor­na.

Fjäll­re­san, som an­ord­nas av en id­rotts­klubb, har va­rit tra­di­tion bland åt­ton­de­klas­sar­na i många år.

– Vi har åkt dit minst tio, kanske fem­ton år. Jag har själv va­rit med på un­ge­fär hälf­ten av re­sor­na, sä­ger id­rotts­lä­ra­ren Frank Alm till GT.

Ele­ver­na om­bord på bus­sen kom från fle­ra oli­ka plat­ser i Marks kom­mun.

– Det är en olyc­ka som har på­ver­kat he­la vår kom­mun, sä­ger den till­för­ord­na­de kom­mun­che­fen Lars Jer­restrand vid en press­kon­fe­rens.

Även ute på or­ten är stäm­ning­en be­tryckt.

– Al­la pra­tar om det. Jag job­bar här i när­he­ten av sko­lan. Det var det förs­ta man ta­la­de om när man kom till job­bet. Det är en li­ten bygd. Al­la kän­ner ju nå­gon som är drab­bad. Det här kom­mer man att be­hö­va ta­la om länge, sä­ger Ti­na Mell­berg som bor i Ske­ne.

Tho­mas Grönlund från Kin­na har ett 14­årigt barn­barn som ska åka på sam­ma re­sa om två vec­kor:

– Och då gick tan­kar i hu­vu­det. Och sen när man såg flag­gan på halv stång så stan­na­de man till. Och tänk­te. Det kom en tår. (TT)

FO­TO: THO­MAS JO­HANS­SON/TT

Tryckt stäm­ning. Äng­sko­lan i Ske­ne. Många ele­ver stan­nar till vid min­nes­plat­sen på väg in till sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.