Tung för­lust i pre­miä­ren

Chock­star­ten gjor­de att Bo­is fick tän­ka om i pre­miä­ren. – Det är ba­ra be­svi­kel­se. Vi ska in­te bju­da på en fri­spark där­u­te. Se­dan fick han kom­ma upp en­kelt, sa Jo­a­kim Lind­ner ne­re i mix­ed zo­nen ef­ter för­lus­ten.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­son@hn.se

För­re lands­lags­stjär­nan Jo­han El­man­der sänk­te Var­bergs Bo­is när hans Ör­gryte vann se­rie­pre­miä­ren med 2–1.

Publi­ken på 3254 per­so­ner ha­de knappt hun­nit bän­ka sig på Gam­la Ul­le­vi in­nan Ör­gryte ha­de ta­git led­ning­en.

Bo­is drog på sig en fri­spark ute sin hö­ger­kant. Den lyf­tes per­fekt och Jo­han Ham­mar nic­ka­de in bol­len när han smög upp bakom An­ton Lil­jen­bäck med Bil­ly Nordström i hä­lar­na.

– EN OLYCKLIG start med ett så ti­digt mål. Vi ha­de pra­tat om att va­ra på tår­na i bör­jan och viss­te att det skul­le bli full fart. Förs­ta 25 ska­pa­de de or­dent­ligt tryck och vi stod på hä­lar­na, sa Var­bergs Bo­is trä­na­re Jör­gen Wå­le­mark.

Bo­is var nu tvung­en att flyt­ta fram i stäl­let för att för­sva­ra sig.

– En ny si­tu­a­tion. Det ger ju dem en boost och psy­ko­lo­giskt tog det att häm­ta sig. Att få ett mål på bor­ta­plan och för­sö­ka vän­da är all­tid tufft, fort­sat­te Jör­gen.

Bo­is ra­da­de in­te di­rekt upp chan­ser. Det var 2-8 i av­slut ba­ra i förs­ta halv­lek. Jo­a­kim Wulff räd­da­de hallän­ning­ar­na med en jät­te­rädd­ning på Emil Skog­hs ka­non - med hjälp av stol­pen.

– Vi ska­par väl mas­sa halv­chan­ser, me­dan de sät­ter si­na lä­gen. And­ra halv­lek var god­känd, men det var för då­ligt i förs­ta tyck­te Jo­a­kim Lind­ner som ha­de två nick­lä­gen och ett skott på mål i mat­chen.

Öis sto­ra son, Jo­han El­man­der, gjor­de sin förs­ta se­ri­e­match ef­ter åter­koms­ten och han vi­sa­de sitt lag vägen när han ef­ter dryg tim­me gjor­de 2-0.

”Han är duk­tig och man ser ju att han spe­lat på en hög ni­vå”

JO­A­KIM LIND­NER om Jo­han El­man­der

– VI VISS­TE att Var­berg är ett bra de­fen­sivt lag. De står bra i si­na po­si­tio­ner men vi ska­par många lä­gen i dag. Kanske att vi ska va­ra li­te, li­te skar­pa­re, sa Jo­han El­man­der som ock­så de­la­de ut en och an­nan arm­bå­ge.

– Han är duk­tig och man ser ju att han spe­lat på en hög ni­vå, sa ”Joc­ke” Lind­ner som på över­tid fick sät­ta en re­du­ce­ring från straff­punk­ten.

ÄN­DÅ VAR DET in­te det här Bo­is ha­de hop­pats på i pre­miä­ren.

– Se­ri­en kom­mer bli jät­te­tajt och det är svårt att pe­ka ut lag i top­pen och bot­ten, men kom­mer bli krig i var­je match, sa Lind­ner och fort­sat­te:

– Och det var väl ing­en bra fö­del­se­dags­pre­sent vi gav ho­nom. Apro­på att Wå­le­mark fyll­de 45 år. – Det är klart det blir en upp­förs­bac­ke när de får 2-0. Men jag tyck­te faj­ting­mo­ra­len fanns där, dä­re­mot mås­te man va­ra du­ell­starkt i bör­jan mot ett så här fy­siskt lag.

KLEN TRÖST. Jo­a­kim Lind­ner fick in en sen re­du­ce­ring på straff men det var allt som Bo­i­sar­na kun­de gläd­ja sig åt i pre­miä­ren.

Bild: MI­CHAEL ERICHSEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.