Bör verk­li­gen ålen ätas?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

DJUR. I vis­sa de­lar av Sve­ri­ge är det en tra­di­tion med ål till ex­em­pel vid påsk­bord. Men är ål­fis­ke okej, trots att ålen är utrot­nings­ho­tad?

Sva­ret på den frå­gan an­ser jag är nej. Ålen räk­nas som akut ho­tad och av den mängd glas­å­lar som fö­re­kom vid 50-ta­let så finns en­dast un­ge­fär en pro­cent kvar. Ett på­stå­en­de är att det är okej att äta od­lad ål, men så är det för­stås in­te. När ål kal­las od­lad ål bru­kar det be­ty­da att ålen fång­ats när den var glas­ål. Ett ar­gu­ment för att äta ål skul­le kun­na va­ra att på­stå att det in­te hjäl­per att slu­ta äta ål på grund av vat­ten­krafts­tur­bi­ner­na. Vis­ser­li­gen så är det så att en del ål dör av vat­ten­krafts­tur­bi­ner och att det bor­de fin­nas bätt­re lag­stift­ning för vat­ten­kraft­verk för att mi­ni­me­ra an­ta­let ålar som dö­das av vat­ten­krafts­tur­bi­ner, men även de ålar som lyc­kas kom­ma för­bi tur­bi­ner­na bor­de skyd­das, och in­te ätas.

Där­för upp­ma­nar jag pri­vat­per­so­ner, re­stau­rang­er och af­fä­rer att boj­kot­ta ålen samt po­li­ti­ker att för­bju­da ål­fis­ke och ta kraft­tag mot il­le­galt ål­fis­ke.

Isak 13 år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.