Peng­ar­na för­svann ur ban­ko­ma­ten

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Sa­ri­sa Promt­ho blev av med 4500 kro­nor. Peng­ar­na kom ald­rig ut ur ban­ko­ma­ten. – Det här kan ju hän­da igen, sä­ger hen­nes pojk­vän Chris­ter Knuts­son.

Ny­li­gen rap­por­te­ra­de vi om en per­son som blev av med 5 000 kro­nor vid en ban­ko­mat i Fal­ken­berg. En­ligt man­nen kom det ald­rig ut någ­ra peng­ar trots att sum­man dra­gits från kon­tot.

Sam­ma sak drab­ba­de även Sa­ri­sa Promt­ho när hon skul­le ta ut 4 500 kro­nor ur ban­ko­ma­ten vid Ica Kvan­tum i Var­berg i slu­tet av de­cem­ber.

– Hon slog sin kod och be­lop­pet, men det kom inga peng­ar, be­rät­tar Chris­ter Knuts­son.

NÄR MAN TAR ut peng­ar ska det tju­ta till om man in­te ta­git dem ur luc­kan ef­ter tio se­kun­der. Och ef­ter 30 se­kun­der ska peng­ar­na åka till­ba­ka och luc­kan stäng­as.

Men Sa­ri­sa Promt­ho me­nar att det in­te ens dykt upp någ­ra sed­lar i luc­kan.

Hon gick vi­da­re till ban­ko­ma­ten vid tor­get men ne­ka­des att ta ut peng­ar fy­ra gång­er om.

Där­ef­ter tog hon kon­takt med sin bank, Var­bergs Sp­ar­bank. Där fick hon be­ske­det att peng­ar­na visst dra­gits från hen­nes kon­to och att hon där­med fått si­na peng­ar.

Ban­ken var in­te vil­lig att er­sät­ta kvin­nan för de för­svun­na peng­ar­na.

Chris­ter Knuts­son val­de då att gö­ra en po­li­san­mä­lan. Po­li­sen un­der­sök­te ka­me­ra­bil­der­na från till­fäl­let då Sa­ri­sa Promt­ho tog ut si­na peng­ar.

– Men bil­der­na var så då­li­ga att man in­te kun­de se nå­got. De såg Sa­ri­sa men in­te vad hon gjor­de. Vi fick inga kon­kre­ta svar, sä­ger Chris­ter Knuts­son.

KA­ME­RA­BIL­DER­NA KUN­DE IN­TE hel­ler av­slö­ja om nå­gon ef­teråt nor­pat åt sig peng­ar­na.

Ban­ko­ma­ter­na ägs av Ban­ko­mat AB. De vill in­te kom­men­te­ra en­skil­da fall men med­ger att de ti­di­ga­re ut­satts för så kal­la­de cash traps el­ler se­del­fäl­lor.

– Då mon­te­rar nå­gon på ut­rust­ning på ut­tags­ban­ko­ma­ten som gör att sed­lar­na fång­as upp. Men jag har ing­en aning om det an­vänds i de här fal­len, sä­ger Jo­han­na Holst, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Ban­ko­mat AB.

TILLTAGET DRAB­BA­DE FLE­RA per­so­ner i Jön­kö­ping för någ­ra år se­dan. Då ha­de gär­nings­män­nen satt upp en slags list som stop­pat sed­lar­na.

Po­li­sen upp­ma­na­de då folk att kän­na ef­ter el­ler ruc­ka på själ­va se­de­lut­ta­get för att se om det satt löst.

– Vi har job­bat ak­tivt för att mot­ver­ka så­da­na här ty­per av be­drä­ge­ri­er och in­te haft nå­got fall på över ett år, sä­ger Jo­han­na Holst.

Den bil­den be­kräf­tas även av po­li­sen.

– Fö­re­kom­mer gör det, men nu var det minst två år se­dan, sä­ger Ma­rie Gustavs­son ci­vil ut­re­da­re på be­drä­ge­ri­en­he­ten väst­ra Gö­ta­land.

Chris­ter Knuts­son och Sa­ri­sa Promt­ho går där­med tom­hän­ta ur den här histo­ri­en.

– En gång är ing­en gång men när jag hör­de om man­nen i Fal­ken­berg så blev jag fun­der­sam. Hur kan det här hän­da två gång­er? sä­ger Chris­ter Knuts­son.

HAN FÖR­STÅR ATT ban­ker­na in­te kan be­ta­la till­ba­ka peng­ar­na. Men han har en upp­ma­ning:

– Jag tyc­ker att det bor­de va­ra bätt­re ka­me­ror så att man åt­minsto­ne kan se vad som hän­der, sä­ger han.

Men Ban­ko­mat AB slår till­ba­ka mot kri­ti­ken.

– Vi har sat­sat stort på ka­me­raö­ver­vak­ning och har det nu vid stör­re de­len av vå­ra au­to­ma­ter. Kva­li­te­ten på fil­mer­na kan va­ri­e­ra nå­got be­ro­en­de på ål­der på ut­rust­ning­en, men ge­ne­rellt är den bra, me­nar Jo­han­na Holst.

Bild: PÄR LINDQVIST

BE­SVI­KEN. Chris­ter Knuts­sons flick­vän blev av med 4500 kro­nor. Vad som hän­de med peng­ar­na är oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.