Äga­ren töm­de skuld­tyngt bo­lag på mil­jon­be­lopp

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

Mil­jon­be­lopp ska ha skic­kats ut­om­lands in­nan kon­kur­sen 2014. Nu star­tar rät­te­gång­en mot Ho­tell Hjär­ta­reds för­re äga­re.

Fy­ra da­gar är av­sat­ta för för­hand­ling­en där Ho­tell Hjär­ta­reds för­re äga­re, Andre­as Pe­der­sen, står åta­lad för grov ored­lig­het mot bor­ge­nä­rer, grovt bok­fö­rings­brott och skat­te­brott.

Det var ef­ter kon­kur­sen 2014 som kon­kurs­för­val­ta­ren fat­ta­de miss­tan­kar om eko­no­misk brotts­lig­het. Un­der de må­na­der som fö­re­gick kon­kur­sen ska när­ma­re 4,8 mil­jo­ner kro­nor ha skic­kats från Pe­der­sens bo­lag till kon­ton i Lux­em­burg via Hong Kong.

KON­TO­NA KONTROLLERADES en­ligt ut­re­dar­na av Andre­as Pe­der­sen själv. Själv ne­kar han till an­kla­gel­ser­na.

– Han påstår att han har haft ut­lägg för ar­bets­kraft mot­sva­ran­de de här sum­mor­na, nå­got som han skul­le ha be­ta­lat ur egen fic­ka. Men det är ingen­ting som vi har hit­tat i vår ut­red­ning, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Jens Karlström.

Ho­tel­let ut­an­för Ul­la­red väck­te stor upp­märk­sam­het när det 2011 upp­för­des med hjälp av ett 70-tal fraktcon­tain­rar på en in­du­stri­tomt någ­ra kilo­me­ter ut­an­för Ul­la­red. De kom­man­de åren blev tur­bu­len­ta där ho­tel­let i om­gång­ar fick kri­tik från myn­dig­he­ter, fack­för­bund och be­svik­na gäs­ter.

I KON­KUR­SEN FINNS en lång rad ford­rings­ä­ga­re som sam­man­ta­get krä­ver kon­kurs­bo­et på 4,3 mil­jo­ner kro­nor.

– Vi har följt ett spår av pap­per, vem har bil­dat bo­la­gen och kon­to­na i ut­lan­det? Och hur har peng­ar­na kom­mit dit? Vår ut­red­ning vi­sar en­ty­digt att det är Pe­der­sen som kon­trol­le­rat bå­de bo­la­gen och peng­ar­na, sä­ger åkla­ga­re Jens Karlström.

Åta­let, som i dag in­leds i Uppsa­la tings­rätt, om­fat­tar även en an­nan per­son som ska ha hjälpt Andre­as Pe­der­sen att bok­fö­ra en osann fak­tu­ra för drygt en kvarts mil­jon kro­nor. Man­nen åta­las för med­hjälp till bok­fö­rings­brott och skat­te­brott.

Skul­le tings­rät­ten gå på åkla­ga­rens lin­je så ris­ke­rar Andre­as Pe­der­sen ett långt fäng­el­se­straff. Grov ored­lig­het mot bor­ge­nä­rer är ett brott som kan ge fäng­el­se i mel­lan sex må­na­der och sex år.

Åkla­ga­ren yr­kar även på nä­rings­för­bud.

”Vår ut­red­ning vi­sar en­ty­digt att det är Pe­der­sen som kon­tol­le­rat bå­de bo­la­gen och peng­ar­na”

JENS KARLSTRÖM åkla­ga­re

HN 29 OKTOBER 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.