Ba­ge­ri för­satt i kon­kurs

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TO­BI­AS SVENS­SON to­bi­as.svens­son@hn.se

I som­ras stäng­de ba­ge­ri­et Kring­lan för gott, till sorg för många Älv­se­reds­bor. Nu har Älv­se­reds ba­ke­ri AB, det bo­lag som drev Kring­lan, för­satts i kon­kurs.

Bak­grun­den är att bo­la­gets äga­re an­sök­te om att lik­vi­de­ra det. Den lik­vi­da­tor som till­sat­tes in­såg re­dan ef­ter två da­gar att bo­la­get var på obe­stånd och be­gär­de att det skul­le för­sät­tas i kon­kurs.

– Nu hål­ler jag på och av­veck­lar bo­la­get på bäs­ta sätt. Det finns bå­de till­gång­ar och skul­der men jag har inga ex­ak­ta be­lopp ef­tersom det här ären­det ba­ra är en vec­ka gam­malt, sä­ger kon­kurs­för­val­ta­re Ma­ria Alm­gren.

Se­dan ti­di­ga­re har även Skat­te­ver­ket an­sökt om att bo­la­get ska för­sät­tas i kon­kurs, ef­tersom det har en skuld till sta­ten på om­kring 70 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.