Per­ra: ”Trå­ki­gas­te av­slut jag haft”

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOCKEY: Ut­tå­get från SHL blev det sista Per-erik ”Per­ra” Johns­son gjor­de i Lek­sand. Is­hoc­key­klub­ben med­de­lar att man nu går skil­da vägar med trä­na­ren.

Johns­son kom till Lek­sand hös­ten 2015 och var med och för­de upp la­get från bot­ten av hoc­key­all­svens­kan till SHL. Men årets sä­song har va­rit sva­jig, och la­get får näs­ta sä­song spe­la all­svensk hoc­key igen ef­ter att ha för­lo­rat kva­let mot lo­kal­kon­kur­ren­ten Mo­ra.

”Det har va­rit ett och ett halvt år med myc­ket in­ne­håll. Det här är det trå­ki­gas­te av­slut jag nå­gon­sin har haft på en sä­song som trä­na­re, sam­ti­digt som för­ra årets sä­songs­av­slut­ning var det mest lyck­li­ga”, sä­ger Johns­son i ett press­med­de­lan­de.

”Jag vill tac­ka al­la Lek­sandsfans för ett enormt och fan­tas­tiskt en­ga­ge­mang. Jag hop­pas att ni fort­sät­ter på sam­ma sätt, la­get och för­e­ning­en be­hö­ver ert stöd”.

Johns­sons kon­trakt med Lek­sand gick ut i och med sä­songs­slu­tet.

”Han kom­mer in­te att lad­da om. Han läm­nar Lek­sands IF med ett po­si­tivt driv. Han tyc­ker att det är ett fan­tas­tisk lag och har trivts med oss. Han har gjort ett fan­tas­tiskt jobb, sä­ger ord­fö­ran­den Åke Nor­ström till klub­bens webb­plats”, rap­por­te­rar bland an­nat Da­lar­nas Tid­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.