New York Rang­ers vi­da­re till slut­spel

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

New York Rang­ers kom­mer att spe­la vå­rens slut­spel i Nh­lishoc­keyn. I och med att la­get be­seg­ra­de Phi­la­del­p­hia med 4–3 har de säk­rat ett wild card.

Rang­ers ha­de för­lo­rat de se­nas­te åt­ta mat­cher­na på hem­ma­plan fö­re mö­tet med Phi­la­del­p­hia.

Två av hem­ma­la­gets mål gjor­des av svens­kar. Mi­ka Zi­ba­ne­jad in­led­de Rang­ers mål­skyt­te när han, fram­spe­lad av Mats Zuc­ca­rel­lo, kvit­te­ra­de i nu­me­rärt över­läge i den and­ra pe­ri­o­den.

Zuc­ca­rel­lo, som var mat­chens as­sist­kung, var även in­blan­dad i Bren­dan Smit­hs 2–1-mål och Oscar Lind­bergs 3–1-mål.

HEN­RIK LUN­DQVIST GJOR­DE 20 rädd­ning­ar i Rang­ers-må­let. Det är den fjär­de mat­chen på rad som Lun­dqvist star­tat se­dan han kom­mit till­ba­ka från en höft­ska­da. Han var myc­ket nöjd med la­gets in­sats ef­ter mat­chen.

– Det är de­fi­ni­tivt någon­ting som vi al­la ska va­ra stol­ta över. Det är en tuff li­ga, det är svårt att vin­na. Det är svårt att ta sig till slut­spel, sä­ger Lun­dqvist till nhl.com.

DET ÄR DEN tred­je sä­song­en i rad som Rang­ers ploc­kat minst 100 po­äng i grundse­ri­en, ett myc­ket bra fa­cit.

– Vi ser fram emot den sista vec­kan och fort­sät­ta job­ba på vårt spel, och se­dan för­be­re­da oss för slut­spe­let, sä­ger Lun­dqvist.

I och med för­lus­ten går Phi­la­del­p­hia in­te vi­da­re till slut­spel. Det är den tred­je gång­en på fem sä­song­er som la­get mis­sar slut­spe­let.

SEXTON AV DE 30 Nhl-la­gen går vi­da­re till slut­spel. Den sista om­gång­en fö­re slut­spe­let spe­las sön­da­gen den 9 april. De bäs­ta tre la­gen i de fy­ra di­vi­sio­ner­na går vi­da­re, och yt­ter­li­ga­re fy­ra får wild card.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.