Snart pre­miär för Hell­ströms land

LISEBERG ÖPP­NAR NY UTSTÄLLNING

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MICKE LARS­SON/TT

Hos var­je artist finns en bak­grund av upp­le­vel­ser och tan­kar som in­spi­re­rat tex­ter och mu­sik. Snart kan du tit­ta in i Hå­kan Hell­ströms värld, med chans att själv sjunga in nå­gon av hans lå­tar.

Ut­ställ­ning­en om Hå­kan Hell­ström öpp­nar på Liseberg i slu­tet av april. Den har fått namn av lå­ten Klubb­land och finns ett sten­kast från nö­je­spar­kens sto­ra scen, där Hell­ström och hans mu­si­ker spe­la­de in­nan det be­höv­des ett Ul­le­vi för att rym­ma al­la kon­sert­sug­na fans.

BASISTEN OSCAR WALLBLOM har va­rit Hå­kans och ban­dets re­pre­sen­tant i ska­pan­det av ut­ställ­ning­en.

– Ex­tremt smick­ran­de och li­te overk­ligt, sä­ger han om ban­dets re­ak­tion när pla­ner­na på ett Klubb­land las fram.

Idén kom­mer från Is­se Sa­mie, skiv­bo­lags­man som job­bat med Hell­ström länge, och han fick Liseberg med på no­ter­na. Fle­ra ut­ställ­ning­ar om än­nu stör­re ar­tis­ter gav upp­muntran, fram­förallt en i Pa­ris om den ame­ri­kans­ka 60-tals­grup­pen Vel­vet Un­der­ground.

– Vi för­sö­ker sät­ta in Hå­kan i ett sam­man­hang, sä­ger Is­se Sa­mie.

HELL­STRÖM OCH BAN­DET har bi­dra­git till ett or­ga­ni­se­rat myl­ler av min­nen som mö­ter be­sö­ka­ren. Bil­der från upp­väx­ten, som fo­tot med Gais pojklag. Af­fi­scher för band och spel­ning­ar som gav en ung Hell­ström ener­gi. Eg­na och and­ras scen­klä­der. Film­klipp från kon­ser­ter. Brev och bil­der från lyss­na­re som be­rörts av hans mu­sik (Hå­kan vill in­te kal­la dem fans).

Vi får ock­så Hell­ströms eg­na kom­men­ta­rer till hän­del­ser och ske­en­den. Allt med Gö­te­borg som bak­grundston.

– För­hopp­nings­vis får man en käns­la av att kli­va in i Hå­kans värld, och ta del av in­spi­ra­tion, sä­ger Oscar Wallblom.

Få svens­ka ar­tis­ter väc­ker käns­lor som Hå­kan Hell­ström. Det finns en klick av tyd­li­ga ic­ke-fans. Men hans ut­trycks­ful­la sång­er och per­son­lig­het på scen når ut till väl­digt många som blir po­si­tivt träf­fa­de, liksom av ett käns­lo­rus.

– Han har nån boy-next­do­or-au­ra om­kring sig. Han är ex­tremt re­la­ter­bar.

– När man var li­ten och ham­na­de i slags­mål, då vil­le man ha en skit­stor kom­pis med sig som bac­ka­de upp. Den käns­lan har jag var­je gång jag går ut på scen, vi går of­ta ut fö­re Hå­kan. Man blir väl­digt lugn i den stun­den Hå­kan kom­mer in, och det tror jag smit­tar av sig på publi­ken, sä­ger basisten Oscar Wallblom.

MEN UT­STÄLL­NING­EN rik­tar sig in­te ba­ra till den sto­ra ska­ran fans.

– Den skild­rar nu­tid, då­tid och po­pu­lär­kul­tur. Hå­kan är hu­vud­näm­na­ren, men runt om­kring finns myc­ket att ta del av, sä­ger Is­se Sa­mie.

Själv­klart finns ock­så in­ter­ak­ti­va de­lar, som en stu­dio där be­sö­ka­ren kan sjunga in en Hå­kan-låt.

Ut­ställ­ning­en på­går sä­song­en ut på Liseberg.

Bild: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

MYC­KET ATT GÖ­RA. Någ­ra vec­kor fö­re öpp­nan­det är ut­ställ­ning­en än­nu in­te rik­tigt klar. Den konst­när­li­ge le­da­ren Is­se Sa­mie tar sig tid att fun­de­ra.

AV­SLUT. Ut­ställ­ning­en på Liseberg av­slu­tas, som sig bör, med en film från en av Hå­kan Hell­ströms spel­ning­ar på Ul­le­vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.