Al­ba Au­gust ska spe­la rol­len som Astrid Lind­gren

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MIRANDA SIGANDER/TT

Snart är det in­spel­nings­start för fil­men om Astrid Lind­grens ung­dom. Rol­len som den unga Astrid görs av Al­ba Au­gust, som ser fram emot att spe­la för­fat­ta­ren på ett sätt som gör hen­ne mänsk­lig och tro­vär­dig.

I dag tis­dag sät­ter in­spel­ning­en av Unga Astrid igång. Fil­men be­skrivs som en fri tolk­ning av hän­del­ser i Astrid Lind­grens ti­di­ga liv med ma­nus av Kim Fupz Aa­ke­son (En sång från hjär­tat) och Per­nil­le Fi­scher Chri­s­ten­sen (En sång från hjär­tat, En fa­mi­lie), som ock­så re­gis­se­rar.

”MIN FILM OM unga Astrid Lind­gren är en per­son­lig hyll­ning till en av Skan­di­na­vi­ens mest in­fly­tel­se­ri­ka konst­nä­rer. En kär­leks­för­kla­ring till en män­ni­ska som med sin själ som in­sats val­de att spränga sin tids ra­mar för kön, re­li­gi­on och sam­häl­le”, sä­ger Per­nil­le Fi­scher Chri­s­ten­sen i en kom­men­tar.

”Det är spän­nan­de hur min bild av Astrid för­änd­ras dag för dag.”

AL­BA AU­GUST

Astrid Lind­gren (1907–2002) de­bu­te­ra­de 1944 med Britt-ma­ri lät­tar sitt hjär­ta och året där­på fick lä­sar­na för förs­ta gång­en mö­ta Pip­pi Långstrump. I dag har hen­nes böc­ker över­satts till över 80 språk. Men som 18-åring flyt­ta­de hon en­sam, ogift och gra­vid, från Vim­mer­by till Stock­holm.

”PRE­CIS SOM JAG har Astrid käm­pat med ång­est, själv­hat och be­gär och allt det som hör till ung­do­men. Jag und­rar hur det var, att tack­las med al­la des­sa käns­lor och lus­tar i ett hem som var så styrt av krist­na vär­de­ring­ar. Det är spän­nan­de hur min bild av Astrid för­änd­ras dag för dag, ju dju­pa­re jag dy­ker ned i hen­ne”, sä­ger Al­ba Au­gust i en kom­men­tar.

I öv­ri­ga rol­ler syns Ma­ria Bon­ne­vie, Mag­nus Krep­per, Tri­ne Dyr­holm, Hen­rik Ra­fael­sen och Björn Gustafs­son. Unga Astrid spe­las in i bland an­nat Kungälv, Lil­la Edet, Borås, Gö­te­borg, Stock­holm, Ber­lin och Al­ten­burg. Pre­miär 2018.

Bild: TT

GE­STAL­TAR ASTRID. Al­ba Au­gust tar sig an rol­len som Astrid Lind­gren i kom­man­de fil­men Unga Astrid.

Bild: TT

SVENSK IKON. Astrid Lind­gren spe­las av Al­ba Au­gust i den kom­man­de fil­men Unga Astrid.

Bild: ERIK MOLBERG HAN­SEN

LÄNG­TAR. Re­gis­sö­ren Per­nil­le Fi­scher Chri­s­ten­sen ser fram emot att bör­ja fil­ma. ”Vi har sam­lat en fan­tas­tisk cast med Skan­di­na­vi­ens bäs­ta skå­de­spe­la­re och det gläd­jer mig myc­ket att få ar­be­ta med dem”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.