”Det är il­la och det blir vär­re”

Svårt nå fram med hjälp till sväl­tan­de i Sydsudan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Bris­tan­de väg­nät, olag­li­ga väg­kon­trol­ler och om­rå­den som in­te går att nå på grund av stri­der gör det svårt att nå ut med hjälp till sväl­tan­de män­ni­skor i Sydsudan.

Nu in­leds regn­pe­ri­o­den, som ris­ke­rar att för­vär­ra lä­get än­nu mer.

Det rå­der spänd stäm­ning i Fn­styr­kan UNMISS i Sydsudan. Styr­kans chef Da­vid She­a­rer be­skri­ver det som en per­fekt storm som tor­nar upp sig i ho­ri­son­ten.

Re­dan i dags­lä­get sväl­ter män­ni­skor till döds i lan­det. FN för­kla­ra­de hung­er­nöd i de­lar av lan­det i feb­ru­a­ri. Det är förs­ta gång­en se­dan 2011 som det sker i värl­den.

An­ta­let drab­ba­de är svå­ra att grep­pa: 100 000 män­ni­skor sväl­ter. En mil­jon män­ni­skor är på grän­sen till svält.

Och mol­nen She­a­rer ser i fjär­ran är in­te ba­ra bild­li­ga. Snart kom­mer näm­li­gen reg­net, då vägar­na blir ofram­kom­li­ga och land­nings­fält för­vand­las till ler­väl­ling.

Med reg­net, som ock­så är en väl­sig­nel­se i det tork­drab­ba­de lan­det, kom­mer dess­utom ris­ken för ma­la­ria­ och ko­le­ra­ut­brott.

– Det är il­la och det blir vär­re. Det kom­mer att va­ra en kri­tisk pe­ri­od de när­mas­te må­na­der­na, in­nan näs­ta skör­de­pe­ri­od, för att få ut så myc­ket hjälp vi kan, sä­ger She­a­rer.

Ar­be­tet kan ut­an över­drift be­skri­vas som en lo­gis­tisk mar­dröm.

– Det är ett land li­ka stort som Frank­ri­ke, men med ba­ra 40 mil as­fal­te­ra­de vägar. Res­ten är grus­vä­gar, till ex­em­pel mel­lan (hu­vud­sta­den) Ju­ba och (FN:S flyk­ting­lä­ger) Ben­tiu i norr. Det tar oss två vec­kor att ta oss dit, sä­ger han.

Sväl­ten i Sydsudan är in­te nå­got som upp­stått plöts­ligt. År av kon­flikt har bru­tit ner mot­stånds­kraf­ten hos män­ni­skor­na. Hy­perin­fla­tion och tor­ka har gjort si­tu­a­tio­nen akut.

– En tred­je­del av en be­folk­ning på 11 mil­jo­ner har tving­ats på flykt. De har läm­nat allt bakom sig, si­na hem, si­na träd­går­dar, si­na grö­dor. De blir helt be­ro­en­de av hjälp med mat för att kun­na över­le­va. Och de flyr för att de fruk­tar för si­na liv, sä­ger Da­vid She­a­rer.

Det rå­der ing­en brist på bör­di­ga om­rå­den i Sydsudan, som ti­di­ga­re till och med ex­por­te­ra­de livs­me­del till grann­län­der­na.

–På många håll är an­led­ning­en till hung­ers­nö­den in­te bris­ten på mat, ut­an bris­ten på möj­lig­he­ten att od­la mat, sä­ger Sara Al­mer, bi­stånds­or­ga­ni­sa­tio­nen Ox­fams land­chef.

Men jord­bru­kar­na har tving­ats se si­na grö­dor gå till spil­lo när de in­te vå­gat ge sig ut på fäl­ten, el­ler har tving­ats läm­na dem bakom sig. På ba­ra någ­ra må­na­der har mat­bris­ten bli­vit de­spe­rat.

–Si­tu­a­tio­nen har ty­värr för­säm­rats ka­ta­stro­falt den se­nas­te ti­den, sä­ger hon.

I feb­ru­a­ri i år be­slu­ta­de Si­da om tio mil­jo­ner kro­nor till Sydsudan, vid si­dan av 150 mil­jo­ner kro­nor som ti­di­ga­re an­sla­gits. Si­da­med­ar­be­ta­ren An­ne Ljung var ny­li­gen på plats i lan­det för att föl­ja upp hur de an­vänts.

–Jag in­ser verk­li­gen nu hur vik­tigt det är att vi stres­sar ihjäl oss för att få ut de här peng­ar­na. För de be­hövs verk­li­gen nu.

Gustav Sjö­holm/tt

FO­TO: GE­OR­GE FOMINYEN/WFP

Av­skär­mat. En Fn-an­ställd mä­ter över­ar­men på en be­bis i Tho­ny­or, ett av de om­rå­den i Sydsudan där det fö­re­kom­mer svält. När ban­det vi­sar gult be­ty­der det att bar­net är på grän­sen till un­der­närt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.