Gibraltar: Spa­ni­en en mob­ba­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ord­kri­get fort­sät­ter i det upp­blos­sa­de brå­ket mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och Spa­ni­en om vad som ska hän­da med Gibraltar ef­ter brex­it. Det brit­tis­ka ter­ri­to­ri­ets chefs­mi­nis­ter jäm­för Spa­ni­en med en mob­ba­re som får här­ja fritt.

EU har ny­li­gen lagt fram rikt­lin­jer för de kom­man­de skils­mäs­so­för­hand­ling­ar­na. Där finns en sär­skild klau­sul som in­ne­bär att Spa­ni­en kan läg­ga in sitt ve­to mot Gi­bral­tars kom­man­de han­dels­för­bin­del­ser med uni­o­nen.

Den brit­tis­ke ut­ri­kesmi­nis­tern Bo­ris John­son ry­ter nu ifrån och sä­ger att Gi­bral­tars su­ve­rä­ni­tet in­te kan änd­ras ut­an Stor­bri­tan­ni­ens och Gi­bral­tars med­gi­van­de. Gi­bral­tars chefs­mi­nis­ter Fa­bi­an Pi­car­do sä­ger i sin tur att Eu­ord­fö­ran­den Do­nald Tusk be­ter sig som ”en be­dra­gen ma­ke som tar ut det på bar­nen” ge­nom att lå­ta Spa­ni­en läg­ga till klau­su­len, och att EU lå­ter Spa­ni­en be­te sig som en mob­ba­re.

Den brit­tis­ke par­la­ments­le­da­mo­ten Mi­chael Ho­ward sa­de i går att han är över­ty­gad om att pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May är be­redd att gå i krig för att för­sva­ra Gibraltar.

Spa­ni­ens ut­ri­kesmi­nis­ter Al­fon­so Das­tis kont­rar med att Stor­bri­tan­ni­ens re­ak­tion in­te stäm­mer över­ens med bil­den av lan­det.

– Spa­ni­ens re­ge­ring är nå­got för­vå­nad över to­nen i kom­men­ta­rer­na som kom­mer från Stor­bri­tan­ni­en, ett land som är känt för sitt lugn, sä­ger Al­fon­so Das­tis.

(Tt­reu­ters)

Fa­bi­an Pi­car­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.