I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TYSKLAND. Eu­ro­pe­is­ka central­ban­ken lan­se­rar den nya 50-eu­ro-se­deln.

■■FRANK­RI­KE. Tv­de­batt med de frans­ka pre­si­dent­kan­di­da­ter­na.

■■KU. Nä­rings­mi­nis­ter Mi­kael Dam­berg (S) frå­gas ut om ut­ta­lan­det att re­ge­ring­en va­rit för­hind­rad att stop­pa för­sälj­ning­en av Vat­ten­falls brun­kols­verk­sam­het.

■■S-KON­GRESS. LO:S pri­o­ri­te­ring­ar och hu­vud­bud­skap in­för So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kon­gress.

■■FÅ­GEL­HOLK. Sm­fi­nal­hol­kar­na pre­sen­te­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.