Så und­vi­ker du pi­rat­ko­pi­or­na

Hallands Nyheter - - Konsument - LE­NA STRÖMBERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Varan­nan svensk som köpt pi­rat­ko­pi­e­ra­de va­ror skul­le av­stå om straf­fen va­rit hög­re. Till­hör du dem som ba­ra vill ha ori­gi­nal? Här är tio tips som av­slö­jar fej­ka­de pry­lar.

Pi­rat­ko­pi­or ser ut som och säljs som äk­ta va­ra, of­ta i an­non­ser på so­ci­a­la me­di­er. Visst, man kan gö­ra med­vet­na köp av fej­ka­de pro­duk­ter, även om få fort­fa­ran­de med­ger det, en­ligt Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens im­ma­te­ri­al­rätts­myn­dig­het.

Ac­cep­tan­sen ökar, främst bland yng­re kon­su­men­ter.

KON­SU­MENT EU­RO­PA HAR till­sam­mans med öv­ri­ga Ecc-kon­to­ren, Eu­ro­pe­an Con­su­mer Centres Network, lan­se­rat en rap­port med råd som ska hjäl­pa kon­su­men­ter att kän­na igen och und­vi­ka att kö­pa pi­rat­ko­pi­or på nä­tet.

Allt fler sö­ker hjälp med si­na fejk­köp, men mör­ker­ta­let är stort en­ligt, Jolanda Girzl, chef för Kon­su­ment Eu­ro­pa i Sve­ri­ge. Vad kan ni gö­ra för att hjäl­pa dem?

– Om kon­su­men­ten ex­em­pel­vis hand­lat från en brit­tisk webb­si­da kan vi be vårt brit­tis­ka sys­ter­kon­tor att för­sö­ka få tag i fö­re­ta­get. Många gång­er går det in­te, ef­tersom kor­rek­ta kon­takt­upp­gif­ter sak­nas och va­ran up­pen­bar­li­gen skic­kats från Asi­en även om saj­tens adress slu­ta­de med co.uk. Då är en­da chan­sen för kon­su­men­ten att gö­ra en kort­re­kla­ma­tion, en möj­lig­het många svens­kar in­te kän­ner till, sä­ger hon.

Kon­tak­ta din bank el­ler kortut­gi­va­re för att un­der­sö­ka möj­lig­he­ten att gö­ra en kort­re­kla­ma­tion, det vill sä­ga få hjälp med åter­be­tal­ning, ef­ter att du gjort allt du kan mot säl­ja­ren. Dröj in­te, of­ta finns en tids­frist. Har du ex­em­pel på saj­ter där pi­rat­ko­pi­or säljs?

– Vi kan in­te näm­na nå­gon sajt då de of­ta by­ter namn el­ler stäng­er ned si­dan ef­ter ett tag. Of­ta hand­lar det om pro­duk­ter med kän­da va­ru­mär­ken som Ca­na­da Goo­se, Mi­chael Kors, Adi­das och Ba­bour. Tip­set är att gå in på fö­re­ta­gens si­dor och se vil­ka de­ras auk­to­ri­se­ra­de åter­för­säl­ja­re är, samt om de var­nar för webb­si­dor som säl­jer pi­rat­ko­pi­or.

FÖR­U­TOM ATT FEJKFÖRETAGEN har till­ver­kat pro­duk­ter­na olag­ligt kan ock­så des­sa in­ne­bä­ra häl­so- el­ler sä­ker­hets­ris­ker för kon­su­men­ter­na, ef­tersom till­verk­ning­en in­te följt den eu­ro­pe­is­ka lag­stift­ning­en. Tänk ex­em­pel­vis på verk­nings­lö­sa re­cept­fria lä­ke­me­del el­ler kar­bin­ha­kar till bergsklätt­ring som in­te hål­ler. Det kan ock­så hand­la om för­fals­ka­de lek­sa­ker som in­ne­hål­ler gif­ti­ga äm­nen el­ler elektro­nisk ut­rust­ning som fat­tar eld på grund av brist­fäl­lig iso­le­ring.

”Of­ta hand­lar det om pro­duk­ter med kän­da va­ru­mär­ken.” JOLANDA GIRZL en­hets­chef, Kon­su­ment Eu­ro­pa

ETT KÖP ONLINE av en för­fals­kad pro­dukt kan le­da till att du får ett brev från tull­myn­dig­he­ter­na el­ler en ad­vo­kat­by­rå som sä­ger att du mås­te be­ta­la en kom­pen­sa­tion till rät­tig­hets­in­ne­ha­va­ren för ex­em­pel­vis den för­fals­ka­de mo­bi­len du pre­cis köpt från Asi­en. Om det hän­der: skic­ka en skrift­lig för­kla­ring att du köp­te pro­duk­ten i god tro för per­son­ligt bruk och be­strid kra­vet.

Mer än var fem­te pro­dukt som tul­len tar vid Eu-grän­ser är kloc­kor, en­ligt sta­tistik från Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen. Hand­väs­kor och plån­böc­ker re­spek­ti­ve klä­der ut­gör liksom sol­glas­ö­gon var­de­ra cir­ka tio pro­cent. I stor­leks­ord­ning där­ef­ter kom­mer par­fym och smink re­spek­ti­ve sportskor.

Ett ex­em­pel på för­fals­kad kos­me­ti­ka

är en ey­e­li­ner som skul­le fö­re­stäl­la att va­ra från Mac. Den in­ne­höll 46 gång­er mer än det till­låt­na gräns­vär­det för kop­par, vil­ket skul­le kun­na or­sa­ka en al­ler­gisk re­ak­tion. För­sälj­nings­pri­set: 3,50 brit­tis­ka pund mot då­va­ran­de pris 14 pund för den äk­ta kol­pen­nan. Med bil­lig till­verk­ning blir vins­ter­na go­da och en­ligt OECD, Or­ga­ni­sa­tio­nen för eko­no­miskt sam­ar­be­te och ut­veck­ling, an­vänds vins­ter­na till kri­mi­nell verk­sam­het. En­ligt In­ter­pol går vins­ter från för­sälj­ning av falsk kos­me­ti­ka till att fi­nan­si­e­ra drog­s­mugg­ling och ter­ro­rism.

Bild: LI­SA THANNER OCH MOSTPHOTOS

PRISFRÅGA. När du kö­per en pi­rat­ko­pia får den som äger rät­tig­he­ter­na till ex­em­pel­vis form­giv­ning­en av pro­duk­ten in­te er­sätt­ning. Du kan ock­så ris­ke­ra din egen sä­ker­het och häl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.