Ica-ve­te­ran.

Samt­li­ga an­ställ­da får va­ra kvar när The­re­se Bern­ts­son tar över Ica Nä­ra i Bua.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MAR­TIN ERLANDSSON 010-471 53 40 mar­tin.erlandsson@hn.se

Nu är det klart att hand­la­ren i Hun­nestad kö­per Ica Nä­ra i Bua: The­re­se Bern­ts­son. – Jag vill nog sat­sa li­te mer på lo­kalt bröd och kött, sä­ger hon.

2014 ut­sågs hon till Årets unga fö­re­ta­ga­re i Var­bergs kom­mun. Nu är det dags för näs­ta steg för 31åri­ga The­re­se Bern­ts­son, att dri­va en be­tyd­ligt stör­re Ica-bu­tik.

Snart tar hon över ef­ter Os­kar Al­brekt­son i Bua och går då från drygt 12 mil­jo­ner kro­nor i om­sätt­ning i Hun­nestad till över 40 mil­jo­ner.

– Det är un­ge­fär 700 kvadrat­me­ter i Bua, mot 200 i Hun­nestad och nio hel­tids­tjäns­ter ut­ö­ver min, i stäl­let för två. Visst är det en stor in­ve­ste­ring, men jag har en bra bank­kon­takt och tror myc­ket på Bua. Det är en jät­te­fin plats där det byggs och ut­veck­las än­nu mer om det blir ett tåg­stopp i Värö­bac­ka.

MED TAN­KE PÅ om­rå­dets lju­sa fram­tid är det in­te för­vå­na­de att många slogs om Ica-kon­trak­tet i Bua, där­ibland ett fler­tal bu­tiks­che­fer i Gö­te­borg.

– Ica går myc­ket på per­son­lig­he­ten och det var nog en för­del att jag ha­de lyc­kats i Hun­nestad och ha­de lo­kal­kän­ne­dom om Bua. För mig är den här sats­ning­en nå­got lång­sik­tigt, för jag gil­lar att va­ra ak­tiv i mind­re bu­ti­ker där jag kan ha nä­ra kon­takt med bå­de per­so­na­len och kun­der­na. Det är myc­ket svå­ra­re på de sto­ra stäl­le­na.

The­re­se har en ge­di­gen bak­grund in­om Ica och ser in­te Zachris­sons Livs i Värö­bac­ka som en kon­kur­rent.

– Nej, vi är mer som kol­le­gor som får slåss till­sam­mans mot de sto­ra bu­ti­ker­na i Var­berg, sä­ger hon.

Ett ex­akt da­tum för över­ta­gan­det är in­te satt än­nu.

Os­kar Al­brekt­son ska gå vi­da­re till Ica Su­per­mar­ket i Väst­ra Frölun­da och tills en kö­pa­re har hit­tats i Hun­nestad dri­ver The­re­se den Ica­bu­ti­ken vi­da­re pre­cis som ti­di­ga­re.

Rent kon­kret blir det The­re­se Bern­ts­sons bo­lag som kö­per allt in­ne­håll och se­dan hyr fas­tig­he­ten av Var­bergs bostad.

Till Ica be­ta­lar hon en viss pro­cent på om­sätt­ning­en.

– Jag tror in­te att någ­ra sto­ra in­köp be­hövs på ett tag. 2020 för­svin­ner en kyl­gas, och det krä­ver vis­sa in­ve­ste­ring­ar, men det har Os­kar re­dan för­be­rett.

60-TIMMARSVECKOR har va­rit mer re­gel än un­dan­tag i Hun­nestad och en pe­ri­od job­ba­de The­re­se tre må­na­der i sträck ut­an att va­ra le­dig en en­da dag. In­nan dess kom­bi­ne­ra­de hon jobb och stu­di­er med in­ne­ban­dy i elit­se­ri­en.

– Det har va­rit tio tuf­fa år, så nu

hop­pas jag att jag kan gå ner till en van­lig 40-tim­mars­vec­ka. Då kan jag träf­fa min man Pi­er­re of­ta­re och kanske ta upp in­ne­ban­dyn. Jag mär­ker att jag blir mer skärpt när jag har haft en le­dig helg, sä­ger The­re­se.

Den for­na ten­nisspe­la­ren Pi­er­re Bern­ts­son har för öv­rigt en av­läg­sen kopp­ling till Ica i Bua. Den in­vig­des som Värö­hal­len vå­ren 1971 av nu 92-åri­ge Mats Tropp och en av sö­ner­na som tog över 1987, Klas, är sam­bo med Pi­er­res mos­ter.

– Jag hop­pas att Mats kan kom­ma på in­vig­ning­en, sä­ger The­re­se.

Bild: MAR­TIN ERLANDSSON

NY HAND­LA­RE. Snart kli­ver The­re­se Bern­ts­son in som äga­re och chef för Ica Nä­ra i Bua. Tills hen­nes bu­tik i Hun­nestad har sålts dri­ver hon den ock­så.

Bild: MAR­TIN ERLANDSSON

SATS­NING. The­re­se Bern­ts­son be­hål­ler per­so­na­len och räk­nar in­te med någ­ra sto­ra för­änd­ring­ar för Ica Nä­ra i Bua, i al­la fall in­te un­der den förs­ta ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.